El Govern d'Andorra presenta la nova reforma d'imposició directa

El Govern d’Andorra presenta la nova reforma d’imposició directa, d’acord amb els següents paràmetres:

 • Import màxim de despeses deduïbles en certes amortitzacions i BINs.
 • Limitació de la deducció de despeses financeres (30% de l’EBITDA).
 • Limitació a les deduccions de la quota íntegra (50%).
 • Limitació de deducció de pèrdues per deteriorament i provisions de passiu (aplica amb la baixa o alienació de l’actiu).
 • Integració de l’impost de plusvàlues en IRPF i resta d’impostos directes.
 • Exclusió del tipus del 0% per OICs per a inversions no financeres (transparència fiscal).
 • Deduccions per inversió en nous actius tan sols per projectes que fomentin la digitalització (màxim 2%).
 • Deduccions per creació de llocs de treballs limitades a <25 anys i >55 anys.
 • Introducció per deduccions per mecenatge (2% i 4% EEIP).
 • Deducció DDIIII país per país.
 • Regulació inclusió i exclusió en el règim de consolidació fiscal.
 • Modificació de l’exempció per doble imposició en dividends.
 • Més de 6 habitatges, els rendiments i la transmissió tenen la consideració d’activitat econòmica.
 • Habilitació per l’intercanvi d’informació espontani sobre rullings.
 • Modificació del procediment tributari (inspecció).
 • Règim especial de devolució de l’IGI.

El projecte començarà la seva tramitació parlamentària i pot experimentar variacions, si bé es vol augmentar la recaptació sense limitar la competitivitat del sistema fiscal andorrà. Us deixem la presentació a continuació.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.