KYC Persones físiques

KYC Persones físiques

Model persona física
 • Dades de client

 • Dades econòmiques

 • Dades representant

 • Documentació de suport

 • Declaro que he adquirit els fons que conformen el meu patrimoni o activitat professional de manera totalment lícita.

  Declaro que no estic ni he estat part en cap procediment de comprovació o inspecció tributària. En cas d’estar-ho o haver-ho estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.

  Signatura del Client/ Representant

  Sr/a: ................................................................

  a Andorra la Vella, el dia __ de __________ de ____