KYC Persones físiques

KYC Persones físiques

Model persona física
 • Dades de client

 • Dades econòmiques

 • Dades representant

 • Documentació de suport

 • Deixeu anar els fitxers aquí o
  • Declaro que he adquirit els fons que conformen el meu patrimoni o activitat professional de manera totalment lícita.

   Declaro que no estic ni he estat part en cap procediment de comprovació o inspecció tributària. En cas d’estar-ho o haver-ho estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.

   Signatura del Client/ Representant

   Sr/a: ................................................................

   a Andorra la Vella, el dia __ de __________ de ____