KYC Persones jurídiques

KYC Persona jurídica

Model persona jurídica
 • Dades client

 • Dades personals, persones físiques i membres d'òrgan d’administració:

 • Dades persones jurídiques i membres òrgan d’administració:

 • Persona física representant

 • Dades personals del conseller delegat

 • Dades personals persones físiques amb poders generals

 • Relació dels beneficiaris efectius (KYC beneficiaris efectius + annex 1):

 • Dades econòmiques

 • Deixeu anar els fitxers aquí o
  • Declaro que els fons que conformen el patrimoni de la persona jurídica que represento tenen un origen lícit.

   Declaro que la persona jurídica que represento no ha estat part en cap procediment de comprovació o inspecció tributària. En cas d’estar-ho o haver-ho estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.

   Signatura   Societat_______________

   p.p.

   Sr: ................................................................

   A Andorra la Vella, el dia __ de __________ de ____