Seguiment de relació de negoci

  • Dades sobre la execució del propòsit /índole prevista de la relació de negoci:

  • En cas de no concordança:

  • Data, signatura, nom i cognoms.