Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA SALARI MÍNIM - Any 2021

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA SALARI MÍNIM 2021

Bon dia,

T’informem que en virtut de l’article 73 de la Llei de relacions laborals i del decret de data 6 de novembre de 2019 s’ha fixat el salari mínim horari interprofessional per l’any 2021 essent la mesura ja efectiva quina determina que:

Per l’any 2021 el salari mínim horari interprofessional s’incrementa un 3,5% amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2021

En conseqüència, el Govern ha acordat fixar el salari mínim horari interprofessional per a l’any 2021 en l’import de 6,47€/hora amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2021.

Concepte

2020

2021

Salari-hora

6,25

6,47

Pots consultar en aquest enllaç la publicació del BOPA número 128, del 28 d’octubre del 2020:
https://www.bopa.ad/bopa/032128/Pagines/GD20201022_14_19_57.aspx

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Manel, Meritxell i Sílvia
Un equip professional a la teva disposició.


L'equip de Virtus Advocats us desitja una feliç diada de Nostra Senyora Meritxell

L'equip de Virtus Advocats us desitja una feliç diada de Nostra Senyora Meritxell

 


La ineptitud

La ineptitud sobrevinguda de la persona assalariada com a causa d’acomiadament objectiu del treballador

La ineptitud sobrevinguda de la persona assalariada com a causa d’acomiadament objectiu del treballador

La Llei de relacions laborals permet la realització d’un acomiadament per causes objectives per ineptitud sobrevinguda del treballador un cop ha acabat el període de prova amb la col·locació efectiva del treballador a l’empresa. Aquest tipus d’acomiadaments han suposat tradicionalment un focus de dubtes conceptuals sobre quan es pot considerar que ens trobem davant d’aquesta situació en concret, per aquest motiu l’abast, les característiques pròpies i els requisits per a poder apreciar aquest tipus d’ineptitud, al no estar regulats normativament, han necessitat alimentar-se d’abundant jurisprudència per poder configurar-se.

La ineptitud sobrevinguda del treballador

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha tingut ocasió de matisar el concepte d’ineptitud després del seu tractament en múltiples ocasions i que explicarem en aquest article, si bé aquesta definició no està exempta de dubtes, sobretot als límits de la mateixa, trobant-nos en molts casos davant conceptes subjectius.

La Llei ho defineix com una “inhabilitat o una manca de facultats professionals d’aquesta persona per portar a terme les tasques essencials de la seva feina” i d’acord amb la jurisprudència dels nostres tribunals, el TSJ entén la ineptitud sobrevinguda del treballador com la manca d’aptitud per fer una cosa precisant aquest tribunal les condicions d’aplicació de l’article 85.1 a la sentència 298/15 del 23-12-2015 i que el mateix estableix 3 criteris essencials i cumulatius:

- una causa d’ineptitud en la persona del treballador,

- que aquesta ineptitud hagi sobrevingut durant la relació laboral,

- que aquesta ineptitud afecti la realització de les tasques habituals del treballador, essent aquestes determinades en relació amb la categoria de treball del treballador.

Queden fora d’aquest tipus d’acomiadaments quan ens trobem amb un rendiment de la feina defectuós, és a dir, quan el treballador apte obté un rendiment defectuós que s’associa a una voluntat culpable del treballador o quan ens trobem davant supòsits d’incapacitat laboral derivats de situacions d’invalidesa per malaltia o accident que es tracten de causes de rescissió contractual diferents i no comparables a la causa objectiva de rescissió per ineptitud.

Cas per cas

En la sentència de referència, el TSJ confirma la ineptitud sobrevinguda d’un agent de primera intervenció en túnels que, després de 6 anys i 300 dies de treball a l’empresa, en un control rutinari de seguretat i salut en el treball el metge notifica a l’empresa que el treballador té asma. El tribunal en aplicació d’aquests 3 principis, confirmen que ens trobem en el supòsit d’ineptitud sobrevinguda de l’operari, al tractar-se d’una ineptitud real, que ha sobrevingut durant la relació laboral que afecta a la realització de les seves tasques habituals i que l’impedeix desenvolupar cap altra tasca dins la seva categoria.

Ben diferent és el cas d’una treballadora encarregada de magatzem acomiadada perquè patia un asma bronquial greu i molt làbil que l’impedia realitzar l’obertura de caixes de material. En aquest cas el TSJ considera que de cap manera queda acreditat que la treballadora es trobes en la impossibilitat absoluta de treballar, sinó que obrir caixes, constituïa una mínima part de les tasques habituals i essencials de la mateixa.

Endemés dels 3 criteris ja mencionats s’ha de valorar que la causa d’ineptitud sigui:

- Real i no simulada

- Permanent i definitiva i no merament circumstancial

- Rellevant que mostri una aptitud inferior a la mitja normal pel lloc i la professió

- Afecti a tasques pròpies de les prestacions laborals contractades

Conclusió

Es necessari distingir una ineptitud sobrevinguda d’una altra sèrie de supòsits relacionats i confusibles amb ella, que no sempre donaran lloc a l’apreciació d’aquesta causa de rescissió del contracte. Cada cas s’ha d’analitzar amb detall per tal d’observar l’existència, o no, de la ineptitud sobrevinguda, tenint en compte la dificultat probatòria que comportarà poder provar-ho en un judici. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar amb el nostre equip d’advocats laboralistes.

 

 

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10


el pacte de socis

Què és el pacte de socis?

El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades.

Els estatuts d’una societat contenen les regles d’organització i funcionament que es reflecteixen en els estatuts, si bé amb el límit del que es disposa en les normes legals amb caràcter imperatiu, si bé els estatuts s’apliquen amb preferència a la llei, que li és supletòria.

El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades, que reben la denominació de pactes parasociales, que són en tot cas voluntaris.

Els socis poden convenir aquest tipus d’acords en el moment constitutiu de l’empresa, sent el recomanable, o en un moment posterior quan es disposa d’una millor definició del projecte a desenvolupar i dels reptes que presenten.

Aquests pactes, com qualsevol altre contracte, només produeixen efecte entre les parts que els atorguen (article 1257 CC), que són els socis signants i no la societat, sense perjudici de les reclamacions que procedeixin entre els socis en l’ordre intern per l’incompliment del contracte segons els acords societaris adoptats.

Mitjançant el pacte de socis, aquests pretenen evitar conflictes i determinar la solució als possibles problemes que puguin sorgir entre ells i/o enfront de tercers, ja sigui per a assegurar la viabilitat del projecte, o en relació amb els drets i obligacions dels socis.

Els pactes de socis no responen a únic model, sinó que la seva eficàcia radica precisament en la seva adaptació a la realitat específica que té vocació de regular, aportant flexibilitat i certesa a les relacions, si bé cal agrupar-los en tres grans categories:

- Pactes de relació: regulen les relacions dels socis de manera directa, sense intermediació de la societat, habitualment respecte a la participació en el capital social i les seves possibles variacions: drets d’adquisició preferent, drets de venda conjunta, obligacions de no incrementar la participació en el capital per sobre de determinats percentatges, obligacions de cedir o d’adquirir les participacions baix determinades condicions, clàusules de cobertura de les pèrdues per uns socis o de distribució dels dividends.

- Pactes d’atribució: dirigits a procurar determinats avantatges a la societat, amb la correlativa obligació dels socis enfront de la societat, en el sentit de facilitar finançament a la societat o fer treballs en benefici de la societat, així com l’exigibilitat de determinades actuacions com no competir amb la societat o obligació de permanència, que poden ser referides en els estatuts com a prestacions accessòries per a la seva millor protecció.

- Pactes d’organització: pretenen regular l’organització i funcionament de la societat amb més detall o de manera diferent que en els estatuts, generalment en l’àmbit de la presa de decisions, i en aquest sentit els socis que s’obliguen a votar en un determinat sentit, la sindicació de vot, en què s’estableix una actuació concertada per a aconseguir el control de la societat, o s’estableix la forma de la seva organització administració i direcció.

Vegem alguns exemples:

Clàusules de control: regulen els quòrums i procediments per a l’adopció de les decisions.

Dret de veto: concedeix la facultat a un soci, normalment inversor, per a bloquejar o impedir alguna decisió, normalment en relació amb decisions a l’entorn d’ampliacions de capital, endeutament, determinades contractacions i/o acomiadaments, remuneracions de personal (executius), tipus d’òrgan d’administració i la seva composició.

Dret d’arrossegament (drag along): El dret del soci majoritari d’obligar els minoritaris a vendre en cas de rebre una oferta de compra per la totalitat o la majoria de la societat.

Dret d’acompanyament (tag along): el dret dels socis minoritaris a vendre en les mateixes condicions que el soci majoritari en el cas que aquest vengui les seves participacions a un tercer.

Liquidació preferent en cas d’èxit: davant una venda o liquidació del projecte, es determina la prelació entre els socis o terceres persones en el repartiment del preu.

Per a assegurar l’eficàcia de pacte de socis aconsellem recórrer a un doble mecanisme: la seva regulació estatutària com a prestació accessòria, amb previsió que l’incompliment comporta l’exclusió de la societat; així com la subscripció d’un contracte entre els socis per a disposar d’accions fora de l’àmbit societari contra el soci incomplidor.

Consulta’ns sobre qualsevol dubte que et plantegis per a incorporar a la teva societat o projecte un pacte de socis.

 

manel casal
Manel Casal

Advocat

mcasal@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10


I després de l'estiu què?

I després de l’estiu què ?

I després de l’estiu què ?

Som en ple estiu i molts de nosaltres comencem el període de vacances, certament el més anòmal en molts anys i segurament excepcional fins al punt que mai havíem viscut una circumstància semblant. Moltes coses han canviat i possiblement ja no seran iguals a com les hem viscut. Cal doncs una reflexió serena i de llarg recorregut sobre els reptes que haurem d’afrontar en els propers anys.

Deixem endarrere un període convuls per la crisis sanitària, que ha posat a prova la resiliència de ciutadans i empreses, per entrar en un nou paradigma que vindrà definit per la crisi econòmica i pels canvis socials i hàbits de consum, que conformarà un nou model de societat, amb nous valors per als nous reptes.

Estem immersos en la mal anomenada nova normalitat, quina denominació posa de relleu l’ambigüitat de la situació que caldrà gestionar, doncs la normalitat és contrària a la novetat, i si és nova perd el caràcter de normalitat. La dificultat de qualificar la situació que afrontarem en els propers anys, posa de relleu la dificultat d’identificar les noves certeses i valors que conformaran la nostra nova quotidianitat.

A Virtus entem que la magnitud del canvi serà important i la crisi de model que hem començat a percebre, donarà lloc a la consolidació d’un entorn VUCA (de l’acrònim en anglès: volàtil, incert, complex i ambigu), que en els darrers any ja vivíem i que la crisi haurà accelerat de manera extraordinària. Compartim la visió d’alguns analistes que situen en aquesta crisi l’inici del segle XXI.

La capacitat d’adaptació i anticipació de les persones i empreses al nou entorn serà la clau per afrontar els reptes que es presenten. Una crisi, com ho va demostrar la de 2008 amb la què van néixer moltes de les startups més exitoses avui, sempre suposa oportunitats que cal saber llegir. Preveiem una inestabilitat important fins a 2022, procés que servirà de catalitzador del nou paradigma i en conseqüència una recuperació diferent a l’inici de la crisi. Per tant, pretendre reemprende la sortida de la crisi de la mateixa manera que hi vàrem entrar, ens sembla que pot ser una aposta poc viable.

En relació al model de planificació de les empreses, una perspectiva de gestió clau per afrontar l’entorn canviant serà el time to marquet o més encara el time to proof, en  la capacitat de les empreses d’entendre les necessitats dels seus clients, de crear i llençar de manera ràpida nous productes i serveis, en un primer moment mitjançant proves de viabilitat, d’uns productes amb un alt component digital i segurament amb cicles de vida més curts, que exigiran adaptacions constants. Així doncs flexibilitat i capacitat d’adaptació seran els nous paràmetres de gestió.

Els serveis legals tampoc quedarem al marge d’aquesta transformació, i des de Virtus estem preparant la reformulació de la nostra oferta de serveis per ser més útils als nostres clients i aportar les solucions que el nou context exigeix. 

I després de l’estiu què? Doncs caldrà repensar la proposta de valor que oferim als nostres clients, de com la pandèmia haurà canviat el seu ordre de prioritats, sobre quins serveis no aporten valor i per tant s’automatitzaran o esdevindran obsolets, de quins canals utilitzarem per al treball i la comunicació per tal repensar i millorar els nostres serveis, de com la nova globalització redibuixarà els rols dels competidors, de quina dimensió requerirà l’activitat empresarial i per tant de quines aliances caldrà forjar per mantenir la competitivitat. No deixen de ser les preguntes de sempre però en un entorn molt diferent.

Però això serà en tornar de les vacances. Mentre tant gaudiu d’unes merescudes vacances, carregueu piles que la tornada promet emocions fortes !

 

Selecciona el format amb el qual vols veure la revista.

Ordinador

Móvil

Tablet


Aquest dimecres és festiu a Andorra la Vella i la nostra oficina romandrà tancada.

 

Necessito el codi LEI

Necessito el codi LEI?

Què és el codi LEI?

L’identificador de Persona Jurídica, en anglès Legal Entity Identifier, LEI, és un codi global i únic basat en el estàndard ISO 17442. D’acord amb la normativa europea, s’utilitza per identificar a les diferents persones jurídiques que participen en transaccions financeres i així donar compliment amb els requisits d’informació exigits en els mercats financers. D’aquesta manera es tenen identificades a les parts contractants en les transaccions financeres en tot el món, fa més fàcil al regulador conèixer els possibles riscos sistemàtics en les primeres fases i possibilita una millor gestió i transparència dels mercats financers.

LEI és un codi alfa-numèric de vint (20) caràcters que recull dades de la societat jurídica tals com el nom oficial de la persona jurídica, el domicili social, la direcció real de la matriu, el país de jurisdicció legal, la data d’assignació del LEI, la forma social, la data d’última actualització de dades i la data i motiu de finalització del LEI.

Quines entitats han d’obtenir el codi LEI?

L’han d’obtenir les persones jurídiques que operin amb contractes o instruments financers:

 • Bancs i companyies financeres
 • Entitats que emetin accions, deute o valors per altres estructures de capital
 • Entitats que cotitzen en borsa
 • Entitats que comercialitzen accions o deute
 • Mitjans d’inversió, inclosos fons d’inversió, fons de pensions i mitjans d’inversió alternatius constitutius com entitats corporatives o acords d’inversió col·lectiva
 • Entitats sota la supervisió d’un regulador financer i afiliades, filials i societats cartera
 • Entitats de contrapartida per transaccions financeres

En el cas que la teva societat estigui obligada a obtenir el codi LEI i no el sol·liciti no podrà operar amb instruments financers, ja que es requerirà el codi per poder validar cada operació.

Qui pot emetre el codi LEI?

El codi LEI el proporcionen les organitzacions emissores d’Identificador de Persona Jurídica degudament acreditades per la Global Legal Identifier Foundation (GLEIF), organització creada l’any 2014 com a centre administratiu de GLEIS. Les Local Operating Units (LOU) son les entitats públiques o privades que implementaran el LEI a nivell local, emetran i verificaran les dades de referencia amb l’Autoritat de Registre local, com per exemple, un

Registre Mercantil nacional (a Espanya s’atribueix al Registre Mercantil) i proporcionaran el codi que compleixi amb els estàndard ISO 17442.

Quan i qui ha de demanar el codi LEI?

El codi LEI té una vigència d’un any des de la seva emissió pel que s’haurà de renovar anualment sempre que la persona jurídica continuï realitzant aquest tipus d’operativa.

La sol·licitud la realitzarà un representant legal de la societat amb facultats per això.

El nostre equip et recomana que sol·licitis i renovis el codi LEI i evitar trobar-te bloquejat amb les teves operacions financeres. Pots consultar els codis LEI emesos per diferents jurisdiccions i els atorgats a empreses andorranes al següent link

Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar-nos.

 

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10


Estatuts socials vs Pacte de socis

Estatuts socials vs Pacte de socis

Els estatuts socials son un document jurídic formal on s’agrupen tots els drets i obligacions dels socis, així com les normes que regeixen la societat i que s’incorporen a l’escriptura de constitució. El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades.

Son moltes les incerteses que tenen els socis a l’hora d’establir quines seran les regles del joc que regiran les relacions entre els propis socis i entre aquests i la pròpia societat, així com qui, i de quina manera representarà la societat davant de tercers. Amb aquest article volem resoldre algun dels dubtes més recurrents dels nostres clients referent a què es regula mitjançant els estatuts socials o pacte de socis.

Què son els estatuts socials d’una societat?

Els estatuts socials d’una societat contenen les regles d’organització i funcionament de la societat, això és, la distribució de les funcions, els poders de decisió i les relacions entre la societat i els seus socis, establint els drets i obligacions dels mateixos.

Aquest document s’incorpora a l’escriptura de constitució de la societat i el seu contingut mínim està regulat a l’article 9 de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada que inclou la identificació de la societat (la denominació, domicili, objecte, capital i aportacions), l’estructura de l’òrgan d’administració i la seva duració.

Els estatuts poden contenir tots els pactes i les condicions que els socis considerin convenients, amb el límit que no siguin contraris a la Llei. Si bé, els estatuts s’apliquen amb preferència a la llei, que li és supletòria.

Que un pacte s’inclogui als estatuts significa que queda sotmès a un règim jurídic específic, tant a efectes inter partes com per la seva modificació o oposabilitat a futurs socis. Així, els estatuts es modifiquen seguint un procediment formal, complint els requisits legals i amb les majories establerts a la llei o als propis estatuts. I els acords vinculen tant als socis actuals com als socis futurs.

D’aquesta manera, si els socis adopten un acord que infringeix els estatuts, l’acord serà impugnable.

I el pacte de socis?

El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades. Reben el nom de pactes parasocials i són en tot cas voluntaris.

Els socis poden convenir aquest tipus d’acord en el moment constitutiu de l’empresa, sent el recomanable, o en un moment posterior quan es disposa d’una millor definició del projecte a desenvolupar i dels reptes que presenten.

Aquests pactes, com qualsevol altre contracte, només produeixen efectes entre les parts que els atorguen, que són els socis signants i no la societat, sense perjudici de les reclamacions que procedeixin entre els socis en l’ordre intern per l’incompliment del contracte segons els acords societaris adoptats.

Mitjançant el pacte de socis, aquests pretenen evitar conflictes i determinar la solució als possibles problemes que puguin sorgir entre ells i/o enfront de tercers, ja sigui per assegurar la viabilitat del projecte, o en relació amb els drets i obligacions dels socis.

Eficàcia dels pactes

Per assegurar l’eficàcia de pacte de socis aconsellem recórrer a un doble mecanisme: la seva regulació estatutària com a prestació accessòria, amb previsió que l’incompliment comporta l’exclusió de la societat; així com la subscripció d’un contracte entre els socis per a disposar d’accions fora de l’àmbit societari contra el soci incomplidor.

 

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10


Andorra Legal News Nº 2 Juny

Andorra Legal News Nº 2 Juny

Preparar-se per la situació post covid-19

En els nostres primers editorials de 2020 ens referíem a les incerteses presentades a principis d’any. Poc ens imaginem que una crisi sanitària que se estava gestant i que tindria l’impacte social i econòmic que estem experimentant. El temps haurà d’analitzar si no hem tingut la capacitat d’anticipar-nos, si vivim en una societat que sobre-relativitza les possibles crisis que l’amenacen, ja sigui climàtica, poblacional o de sostenibilitat, o pot atribuir-se a una fatalitat cíclica. En aquest moment hem de concentrar les nostres millors energies en la recuperació dels malalts i mitigar tant com sigui possible les dificultats que aquesta crisi provoca en el nostre treball personal i professional diari. Ens unim a les expressions d’agraïment a totes les persones que ens preocupen, desitgem una ràpida recuperació a aquells que han estat afectats per la seva salut i sobretot donen una forta abraçada a aquells que han perdut als seus sers estimats.

Des d’aquest tribuna també ens hem referit en diverses ocasions al context extraordinàriament canviant amb el qual evoluciona la nostra societat, des de la demanda d’adaptació a un canvi de paradigma permanent. No tenim cap dubte que la crisi Covid 19 tindrà una acceleració extraordinària d’aquest canvi, generant un context socioeconòmic i cultural molt diferent del que hem viscut fins ara, i no només en la dificultat de recuperar-se de la crisi econòmica implicada, sinó perquè la societat exigirà un sistema més eficaç i sostenible en tots els àmbits. Som molt conscients dels efectes devastadors de la recent crisi i dels greus errors que cal evitar.

Estem convençuts que la nova situació post-crisi requerirà posar en l’horitzó nous models de configuració social, que al seu torn requeriran noves propostes de negoci, en una redefinició del valor que aportem als nostres clients i al conjunt de la societat a través de la nostra activitat econòmica. És en aquest sentit que entenem que les crisis, i això en particular, són una oportunitat de reformular propòsits i valors, que hem de saber treure les conclusions correctament a les convulsions socials que patim, per tal de ser enfortides d’aquesta crisi.

Valors com el treball en equip, la qualitat i el desenvolupament de les relacions interpersonals, la redefinició del nostre temps d’oci i com organitzar millor el nostre treball, guiaran les nostres preferències en els pròxims mesos, amb el desig de redefinir els paràmetres que ens fan més feliços en un món amb més incertesa, on el desafiament de la sostenibilitat està inextricablement vinculat al nostre repte Per tant, afrontem una transformació cultural real.

Així, la progressiva transformació de les relacions socials requerirà un canvi organitzatiu en l’empresa. A VIRTUS hem estat treballant en una triple direcció des de fa mesos: persones, processos i negocis, no només per millorar la qualitat dels nostres serveis, sinó per aportar valor a l’activitat dels nostres clients segons els nous reptes que exigeix el mercat. Volem ser generadors d’innovació i des d’aquesta perspectiva t’animem a treballar junts en aquest nou horitzó que es veu, renovant el nostre compromís d’acompanyar-te en els teus reptes, com diu el nostre eslògan: Driving proyects

Selecciona el format amb el qual vols veure la revista.

Ordinador

Móvil

Tablet


Les empreses s’enfronten a noves mesures en temps de coronavirus

Les empreses s’enfronten a noves mesures en temps de coronavirus

L’enduriment de les mesures de confinament a Andorra per afrontar la pandèmia del coronavirus s’ha traduït en el tancament de tota activitat empresarial no considerada essencial i la recomanació de limitació de moviment de les persones. El que fa imprescindible tenir molt presents les mesures aprovades en l’àmbit laboral, com la reducció de la jornada laboral (RJL) i la suspensió temporal de contractes de treball (STCT), figures similars a la d’altres ordenaments jurídics com a Espanya, el Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) o Suspensió de contracte de treball a França, en el terreny mercantil, amb ampliació dels avals de la primera Llei o en qüestió d’impostos, amb l’inici de la declaració de l’IRPF.

1. Introducció

Les mesures de la Llei Òmnibus tenen el compromís de continuïtat dels contractes de treball com a solució temporal. Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estan subjectes a el compromís de l’empresa de mantenir els contractes de treball dels assalariats amb la percepció íntegra del seu salari (període que computa com a treballat a efectes de vacances i d’antiguitat). Enfront de l’emergència pública en matèria sanitària i davant de la possibilitat de suspensions i acomiadaments en massa en el sector privat, Govern va prohibir la suspensió de treballadors i treballadores i els acomiadaments. Cal subratllar que la mesura no formula distincions expresses entre grans, mitjanes i petites empreses.

Transcorregut el primer mes des de l’adopció de les mesures, observem que la situació actual, ha comportat una crisi de liquiditat que està posant en tensió moltes empreses i autònoms. En aquest sentit, Govern ha aprovat la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. Mesures que busquen preservar el màxim els llocs de treball i protegir el teixit productiu, des de la corresponsabilitat entre l’Executiu, les empreses i els assalariats.

L’actual crisi sanitària de la Covid-19 ens ha d’obligar a tots a actualitzar la naturalesa i abast de la força major com a concepte jurídic indeterminat per projectar-a les actuals circumstàncies, i concretament en aplicació de la normativa laboral, amb l’objecte d’analitzar si procedeix un canvi dels efectes jurídics inicialment previstos i en cas determinar les noves conseqüències a aplicar.

Pretenem en aquest article fer un breu anàlisi de la mecànica jurídica en l’aplicació del concepte de força major en matèria laboral recollit en el nostre ordenament com a cas fortuït o força major temporal, així com una anàlisi del text de la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

2. Què s’entén per força major?

La força major, o vis minor en llatí, és la inexecució d’una obligació que es produeix com a conseqüència d’algun fet que resulta impossible evitar. La Llei de relacions laborals, en aquest sentit, s’entén per cas fortuït o força major l’obstacle imprevist o previsible però inevitable, malgrat haver actuat amb diligència.

3. És la covid-19, un cas de força major?

Les mesures excepcionals i urgents decretades pel Govern per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2 de cessament de totes les activitats laborals exceptuant els serveis relacionats amb les farmàcies, l’alimentació i les gasolineres, així com la recomanació de limitació de la llibertat de deambulació dels ciutadans són mesures dràstiques que tenen un gran impacte en la vida dels ciutadans i comporta necessàriament una situació de força major, en atenció a l’existència de circumstàncies extraordinàries que fan impossible el manteniment de la normalitat.

En atenció a l’exposat, no hi ha dubte que en termes jurídics s’ha de concloure que l’escenari creat per la pandèmia de la Covid-19 constitueix una situació de força major, que la jurisprudència de Tribunal Superior de Justícia ha establert d’acord amb una situació de irresistibilitat o inevitabilitat d’un esdeveniment insòlit i per tant no raonablement previsible, amb caràcter extern i independent a l’obligat, en el sentit que són esdeveniments sorgits amb posterioritat al naixement de l’obligació i que fa inútil tot esforç diligent per l’obligat en la consecució del que s’ha pactat ja que constitueix una dificultat insuperable. Així haurem d’entendre l’existència d’una força major quan el fet a més d’extern resulti inevitable o irresistible, tot i haver actuat amb diligència.

4. Llei de noves mesures excepcionals i urgents i llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-coV-2.

El cessament de totes les activitats laborals exceptuant els serveis essencials, la recomanació de limitació de la llibertat de deambulació dels ciutadans, la crisi de liquiditat d’empreses i autònoms ha comportat a Govern a reforçar aquestes mesures amb la nova Llei de mesures excepcionals i urgents per a la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, així com amb la Llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 . L’objectiu principal de la Llei és la protecció dels llocs de treball, la preservació del teixit productiu des de la corresponsabilitat i proporcionalitat entre l’executiu, les empreses i els assalariats.

Cal aplicar mesures excepcionals per a temps excepcionals. Les claus laborals es resumeixen a continuació:

Mesures en matèria laboral

1. Aspectes generals

a. Compromís de continuïtat dels contractes de treball

- Compromís de continuïtat dels contractes de treball dels assalariats amb la percepció íntegra del seu salari (període que computa com a treballat a efectes de vacances i d’antiguitat) excepte que hagin optat per la suspensió temporal del contracte o la reducció de la jornada laboral .

- No es fa referència a cap obligatorietat de l’empresa de mantenir aquest compromís un cop es reprengui l’activitat.

2. Regles de la compensació del temps no treballat

a) La meitat de les hores no treballades han de ser remunerades per l’empresa sota la figura del permís retribuït.

b) ’altra meitat ha de ser igualment remunerada, i es compensa amb treball per la persona assalariada en l’ordre següent:

a. Hores extraordinàries i festius del calendari ja meritats. No requereix l’acord entre les parts ni consentiment de l’treballador.

b. Hores extraordinàries i festius del calendari laboral a futur fins al 31 de desembre de 2020. Requereix pacte per escrit entre empresari i treballador.

c. Vacances. El nom màxim de dies de vacances que es poden emprar en aquesta compensació és la meitat de les vacances que es generi durant l’any en curs, 15 dies naturals o bé 11 dies hàbils. Si la persona assalariada veiés reduït el dret de vacances anuals a una xifra inferior a 21 dies naturals o 16 dies hàbils, el treballador pot optar per exercir el dret de vacances fins completar-los, però no han de ser remunerats per l’empresa o bé compensats amb un crèdit de dies de vacances sobre l’any 2021, a elecció de la persona assalariada.

d. Si les anteriors mesures no fossin suficients es realitzarà un còmput de compensació horària a compte de treball futur amb límit el dia 31 de desembre de 2020.

En cas d’acomiadament de persones assalariades que hagin acumulat hores a favor de l’empresari a compte de treball futur o de vacances, els imports corresponents no podran ser descomptats en el càlcul de la liquidació. Queden exclosos d’aquesta prohibició els casos d’acomiadaments disciplinaris i els casos de desistiment de la persona assalariada, sempre que el desistiment no tingui com a origen l’incompliment de l’empresari.

3. Absència per tenir cura dels fills a càrrec d'assalariats i autònoms

Mentre els centres educatius i de lleure extraescolar estiguin obligatòriament tancats per decret de Govern, les persones assalariades i les persones que exerceixin una activitat per compte propi amb fills menors de catorze anys o fills amb discapacitat que treballen en activitats obertes i autoritzades a obrir per decret de Govern podran absentar-se del lloc de treball per a cuidar-los si compleixen cumulativament les següents condicions:

a) Si els dos progenitors es troben en la mateixa circumstància o es tracta de famílies monoparentals.

b) Si els dos progenitors acrediten que cap d'ells té cap familiar fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat que pugui tenir cura raonablement els fills. Es considera que els avis no poden tenir cura dels nens.

Les hores de treball no realitzades seran compensades per Govern per un import que no podrà superar el salari mínim interprofessional.

X ueden exclosos del dret a rebre aquest ajut, les persones que realitzin una activitat per compte propi i que es beneficiïn durant el mateix període de la prestació econòmica per a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

1.Suspensió temporal dels contractes de treball (STCT) i reducció de la jornada laboral (RJL)

El nou text manté la no aplicació del procediment de suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o força major temporal que apareix recollit normativament en l'article 41 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals en cas de suspensió temporal d'activitat de les empreses i es consideraran sense efecte si s'han demanat. No obstant això, la Llei inclou la possibilitat d'una suspensió temporal dels contractes de treball (STCT), i reducció de la jornada laboral (RJL) que han de tenir el seu origen en la situació d'emergència sanitària basant-se en els principis de corresponsabilitat i proporcionalitat. L’expedient de Regulació Temporal d'Ocupació" (ERTO) a Espanya recollit en l'Estatut dels Treballadors o la "Suspensió du Contrat du Travail" al Code du Travail de França són mecanismes previstos i utilitzats en els països veïns durant aquesta crisi amb la finalitat de poder desvincular laboralment i de forma temporal al treballador amb l'empresa motivat per aquest escenari de pandèmia del Covid-19 constituent d'una situació de força major, reduint així la càrrega de despeses de les empreses i preservació dels llocs de treball. Anàlogament, a Andorra la persona assalariada continuarà d'alta a l'empresa, però veurà suspès o reduït el desenvolupament efectiu de la jornada laboral.

Característiques:

A qui se li aplica:

- Persones assalariades (no cal que afectin a la totalitat ni de la mateixa manera)

- Persones que realitzen una activitat per compte propi

Àmbit temporal:

- Entre l’1 de maig de 2020 i 180 dies naturals posteriors a el dia en què Govern declari el fi de la situació d’emergència. Amb data límit al 31 de desembre de 2020.

Qui es pot acollir:

- Empreses que tinguin suspesa la seva activitat ja sigui de forma obligatòria pel decret de Govern com per a aquelles que hagin cessat voluntàriament, així com per a les que mantenen un règim de guàrdies.

- Empreses que s’hagin mantingut obertes justificant un descens de la seva xifra de negoci igual o superior a l’50%, comparant les dades del mes d’abril d’aquest any amb les de el mateix mes de l’any passat.

- Empreses que tot i que no puguin justificar un descens de l’50% o més de la xifra de negoci puguin acreditar que la baixada d’activitat registrada fa perillar la viabilitat futura de l’empresa amb autorització expressa del Ministeri competent.

X S’exclouen les empreses amb deutes amb l’administració pública i aquelles de temporada d’hivern.

X S’exclouen les empreses que no hagin satisfet íntegrament el salari mínim els mesos de març i abril de 2020.

Modalitats:

- Suspensió temporal dels contractes de treball (STCT)

- Reducció de la jornada laboral (RJL) no superior al 75%

- Les dues modalitats proporcionals o cumulatives

Com es tramita:

Es sol·licitarà per part de l’empresa un expedient de suspensió temporal de contractes de treball o de reducció de jornada laboral al ministeri competent de treball aportant la següent documentació:

- documentació justificativa de les causes de la suspensió, reducció o ambdues.

- una memòria explicativa dels motius que justifiquen la sol·licitud

- tota la documentació de caràcter econòmic, financera i bancària acreditativa

- declaració de responsabilitat de compliment dels requisits

- dades de l’assalariat afectat

- previsió individual del calendari amb els dies de suspensió o reducció de jornada i la seva durada

- comunicació de desviacions sobre el pla preestablert i lliurament de la documentació a mínim cada dos mesos al ministeri competent de treball

Implicacions per a l’empresari:

- Pagament dels sous entre l’empresa i l’executiu a raó de el 25 i 75% respectivament

- Pagament de les cotitzacions entre l’empresa i l’executiu tant en la branca general (7%) com la branca de jubilació (8,5%), i retindrà la cotització dels assalariats, tant en la branca general (3%) com la branca de jubilació (3,5%)

- Sol·licitud de crèdits tous a interès 0% per fer front a les prestacions.

Drets d’autònom:

- Es garanteix l’import equivalent a el salari mínim, 1.083,33 euros només mentre la suspensió obligatòria segueixi vigent als autònoms

- Govern assumeix el pagament a la CASS de la cotització a la branca general (10%)

X Exclosos els que siguin assalariats per compte d’una altra empresa o pensionistes i percebin una pensió o un salari global igual o superior a el salari mínim.

Drets del treballador:

- Es garanteix l’import equivalent a al salari mínim, 1.083,33 euros.

- Reducció de les rendes que excedeixen del salari mínim per trams fins als 4.258.88 euros bruts

- Preservació dels llocs de treball un cop finalitzada la suspensió (no s’indica cap període de manteniment del treballador després de la finalització de la suspensió)

- Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant el Govern d’acord amb les disposicions del Codi de l’Administració

X El període de suspensió o reducció no computen a efectes de vacances

X El període de suspensió o reducció no es tenen en compte a l’efecte de complir el requisit de treball permanent i efectiu exigit per renovar les autoritzacions d’immigració

Tal com hem exposat, el concepte jurídic de la força major per extingir o modificar obligacions serà àmpliament debatut en els mesos següents, ja que mai havíem patit una situació d’aquesta excepcionalitat i la seva aplicació de plantejar nombroses controvèrsies davant la falta de precedents.

Des VIRTUS ADVOCATS recomanem un bon assessorament tècnic. El nostre equip està a la teva disposició per ajudar-te en qualsevol dubte que et plantegis.  Consulta’ns davant de qualsevol dubte.

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10


Us recordem que estem oberts presencialment amb Cita prèvia 

Cita prèvia: Us recordem que estem oberts presencialment amb Cita prèvia 

Com ja sabeu estem oberts des del dia 4 de maig i et podem atendre cara a cara a la nostra oficina, sempre amb cita prèvia. 

Atesa la situació actual, hem adoptat una sèrie de mesures que detallarem a continuació, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, per poder cuidar-vos amb la major seguretat. 

Així mateix, i d'acord amb les recomanacions de salut, recordem que l'atenció telemàtica, telefònica o videoconferència ha de predominar pel que estem totalment adaptats, per la qual cosa li demanem que doni preferència a aquesta ruta davant la presencial. 

Si voleu concertar una cita, podeu fer-ho enviant un correu electrònic a virtus@virtusadvocats.com o trucant-nos al 70 70 10. 

 

Protocol  

 Per la seva seguretat, latenció presencial es realitzarà segons les següents mesures sanitàries recomanades:  

Agraïmla seva comprensió i col·laboració amb els mitjans que garanteixen la salut de tots.  

 

Seguim plenament operatius als canals no presencials.  

Per qualsevol dubte estem a vostra disposició.  

 


Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

Alerta informació i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

Alerta informació i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) ha publicat un comunicat tècnic informant que les entitats operatives del sistema financer andorrà podran fixar lliurement les tarifes o comissions pels serveis prestats als seus clients mantenint el principi de transparència i informació. 

Es fixen dos períodes:

Mesures que han de començar a aplicar a partir del dia 9 d’abril de 2020:

 • Comunicació als clients de forma individual i expressa de les tarifes, comissions i despeses que efectivament se’ls hi està aplicant en els següents casos:
 1. Increment o modificació de la tarifa, comissió o despesa
 2. Primer cop que es cobra una tarifa, comissió o despesa
 3. Adquisició d’un nou servei o producte

Mesures que han de començar a aplicar màxim el dia 9 d’abril de 2021: 

 • Comunicació als clients de forma individual i expressa de les tarifes, comissions i despeses que efectivament se’ls i estan aplicant

El client disposarà d’un termini mínim de dos (2) mesos, on no serà d’aplicació la tarifa, comissió o despesa, a excepció que es modifiqui a la baixa, cas en que serà d’immediata aplicació.

Pots consultar el comunicat íntegre en el següent enllaç: Comunicat tècnic AFA 

L’equip de VIRTUS ADVOCATS et manté informat i estem a la teva plena disposició per tal de resoldre qualsevol dubte o consulta.


Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

Especial declaració del IRPF 2019

Especial declaració del IRPF 2019

Bon dia,

T’informem que el termini per presentar i subscriure la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal 2019 ha començat aquest mes d’abril fins el 30 de setembre del 2020.

La declaració la pots presentar davant el Departament de Tributs i de Fronteres (DTF) mitjançant tramitació online, o/i tot i que el coronavirus mantingui de moment a gran part de la població tancada a casa seva, segueix estan disponible l’opció de presentar la declaració de forma presencial.

Al despatx hem previst un servei específic per atendre aquesta obligació.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialmente
Manel, Meritxell y Sílvia

Un equip profesional a la teva disposició


Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

ALERTA COTITZACIÓ CASS DEL MES DE MARÇ

Bon dia,

T’informen que avui el BOPA ha publicat la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària que inclou actuacions de caràcter eminentment econòmic i social per reduir la càrrega financera d’empreses i famílies.

Ets autònom o empresari? Si compleixes les condicions ja pots accedir a les següents ajudes extraordinàries:

 • Suspensió temporal de la cotització de compte propi, si has suspès la teva tasca
 • Reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim, si la teva activitat s’ha vist afectada significativament
 • Finançament per part de Govern de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades(un 15,5%) d’aquells negocis que hagin hagut de cessar la seva activitat

Al despatx hem previst un servei específic per atendre aquestes sol·licituds.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Manel, Meritxell i Sílvia

Un equip professional a la teva disposició