Virtus Advocats

Bona diada de Meritxell 2021

Des de Virtus Advocats us desitgem una bona diada de Meritxell!

Meritxell 2021

govern andorra reforma imposicio

El Govern d'Andorra presenta la reforma de la imposició directa

El Govern d'Andorra presenta la nova reforma d'imposició directa

El Govern d’Andorra presenta la nova reforma d’imposició directa, d’acord amb els següents paràmetres:

 • Import màxim de despeses deduïbles en certes amortitzacions i BINs.
 • Limitació de la deducció de despeses financeres (30% de l’EBITDA).
 • Limitació a les deduccions de la quota íntegra (50%).
 • Limitació de deducció de pèrdues per deteriorament i provisions de passiu (aplica amb la baixa o alienació de l’actiu).
 • Integració de l’impost de plusvàlues en IRPF i resta d’impostos directes.
 • Exclusió del tipus del 0% per OICs per a inversions no financeres (transparència fiscal).
 • Deduccions per inversió en nous actius tan sols per projectes que fomentin la digitalització (màxim 2%).
 • Deduccions per creació de llocs de treballs limitades a <25 anys i >55 anys.
 • Introducció per deduccions per mecenatge (2% i 4% EEIP).
 • Deducció DDIIII país per país.
 • Regulació inclusió i exclusió en el règim de consolidació fiscal.
 • Modificació de l’exempció per doble imposició en dividends.
 • Més de 6 habitatges, els rendiments i la transmissió tenen la consideració d’activitat econòmica.
 • Habilitació per l’intercanvi d’informació espontani sobre rullings.
 • Modificació del procediment tributari (inspecció).
 • Règim especial de devolució de l’IGI.

El projecte començarà la seva tramitació parlamentària i pot experimentar variacions, si bé es vol augmentar la recaptació sense limitar la competitivitat del sistema fiscal andorrà. Us deixem la presentació a continuació.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos. 


feliç sant jordi 2021

Bona diada de Sant Jordi 2021

Feliç Sant Jordi 2021

feliç sant jordi 2021

Desde Virtus Advocats us desitgem una bona diada de Sant Jordi!


Gestions i gestoria

ESPECIAL DECLARACIÓ IRPF 2020

ESPECIAL DECLARACIÓ IRPF 2020

Bon dia, 

T’informem que el termini per presentar i subscriure la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal 2020 ha començat aquest mes d’abril fins el 30 de setembre del 2021 

La declaració la pots presentar davant el Departament de Tributs i de Fronteres (DTF) mitjançant tramitació online. 

 

Al despatx hem previst un servei específic per atendre aquesta obligació.  

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos. 

 

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

 

Un equip professional a la teva disposició.


Virtus Advocats

Feliç dia de la constitució 2021

Feliç dia de la Constitució!

Des de Virtus Advocats us volem desitjar un feliç Dia de la Constitució!

Virtus Advocats

Virtus Advocats

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA: SALARI GLOBAL MENSUAL MITJÀ 2020

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA SALARI GLOBAL MENSUAL MITJÀ COTITZAT PEL CONJUNT DE PERSONES ASSALARIADES A LA CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL DE L’ANY 2020

Bon dia, 

T’informem que en virtut del Decret 21/2021, del 25-1-2021 es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de l’any 2020. 

En execució de l’acord de Govern del 25 de gener del 2021, el Govern ha acordat el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2020 en 2.081,26 € 

 

Pots consultar en aquest enllaç la publicació del BOPA número 12, del 25 de gener del 2021: 

https://www.bopa.ad/bopa/033012/Pagines/GD20210125_15_24_32.aspx 

 

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos. 

 

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

Un equip professional a la teva disposició 


Virtus Advocats

Como desarrollar la actividad de influencer y youtuber en Andorra: ¿Autónomo o sociedad?

Como desarrollar la actividad de influencer y youtuber en Andorra: ¿Autónomo o sociedad?

Una de las preguntas más frecuentes que nos plantean los influencers y youtubers, como muchos otros emprendedores, es si deben iniciar su negocio como autónomos o bien les resulta más beneficioso constituir una sociedad. Esta pregunta es transcendental ya que las implicaciones mercantiles y fiscales de una y otra opción son diferentes. 

Pero previamente a responder esta cuestión haremos dos aclaraciones:

 1. Ya sea como influencer,youtuber, intagramer o blogger si ejerces una actividad económica prestada habitualmente a cambio de una remuneración (dineraria o en especies) tienes la obligación de comunicar tu ejercicio a la Administración Tributaria andorrana mediante el alta censal y el alta en régimen de autónomo en la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).  
 2. En el caso delos influencers/youtubers que quieren trasladar su residencia y actividad a Andorra necesariamente deberán solicitar un permiso de residencia denominado J1 “residencia por cuenta propia” que implica constituir una sociedad y realizar el alta como autónomo 

En el caso de los influencers/youtubers nacionales o que ya dispongan de un permiso de residencia y trabajo podrán optar por constituir una sociedad o el régimen de autónomo o alta de comercio.

Para resolver esta cuestión, exponemos los trámites, tasas y responsabilidades en ambos casos:

SOCIEDAD

 • Trámites
  • Reserva de denominación social, permiso de inversión extranjera, redacción de estatutos sociales, escritura pública de constitución, inscripción al registro de sociedades y solicitud del certificado digital a la agencia tributaria
 • Requisitos
  • Libro de registro de socios, de beneficiario efectivo, de actas y de contabilidades
 • Tasas
  • Tasa de sociedad por importe anual aproximado de 850 €
 • Tributación
  • Impuesto sobre las sociedades (IS) que se aplica a los beneficios obtenidos por la sociedad del 10%
  • Impuesto general indirecto (IGI) del 4,5%
  • Responsabilidad: limitada al capital aportado

AUTÓNOMO

 • Trámites
  • Reserva de nombre comercial, solicitud apertura de comercio, alta seguridad social, firma digital personal, certificado digital CASS
 • Tasas
  • Cuota CASS primer año de inicio de actividad 238,33 €, siguientes años variable en función de la renta neta de actividades y la cifra de negocios entre 117, 12-644, 16 €
  • Tasa de comercio por importe anual aproximado de 250 €
  • Tasa de actividad importe variable en función de la ubicación y local aproximadamente entre 500-3.000 €
 • Tributación
  • Tipo de tributación máximo por IRPF del 10%.
  • Impuesto general indirecto (IGI) del 4,5%.
  • Requisitos: libros de contabilidades.
  • Responsabilidad: personal e ilimitada.

A la hora de escoger qué forma es la mejor para gestionar esta actividad y tributar, vemos que en cuanto al factor tiempo y requisitoslos trámites de constitución de una sociedad se pueden alargar más de 2 meses y demanda más requisitos formales, frente al alta de comercio que se realiza en 1 mes.  

En cuanto a la responsabilidad del autónomo implica responder ante posibles deudas con su propio patrimonio personal, por ejemplo, su vivienda, en cambio sí constituyes una sociedad la responsabilidad está limitada al capital aportado. 

Referente al nivel de ingresos, en el caso que hayas constituido una sociedad el porcentaje de tributación por IS es de un 10%. En el caso de apertura de un negocio tributaras por IRPF, para las rentas inferiores a 24.000 el tipo de tributación es del 0%, siendo el tipo de tributación máximo 10%. 

Con estas premisas puedes tener una idea clara de si te interesa constituir una sociedad o ser autónomo, si tienes un nivel de ingresos elevado o una perspectiva de negocio significativa puede ser más beneficioso constituir una sociedad y asumir todas las formalidades. Aunque hay otras variables fiscales que deben ser analizadas caso por caso. 

En ocasiones puedas pensar que las rentas que recibes como youtuber, instagramer o por medio de cualquier otra red social no tienen impacto mercantil o fiscal, te recomendamos que revises tu situación personal para determinar tus obligaciones, nuestro equipo en Andorra o Barcelona puede ayudarte en cualquier aspecto relacionado con la planificación y asesoramiento fiscal que necesitas. Si tienes cualquier duda o necesitas aclaración sobre este tema, no dudes en contactarnos. 


Virtus Advocats

Com desenvolupar l'activitat d'influencer i youtuber a Andorra: Autònom o societat?

Com desenvolupar l'activitat d'influencer i youtuber a Andorra:  Autònom o societat?

Una de les preguntes més freqüents que ens plantegen els influencers i Youtubers, com molts altres emprenedors, és si han d’iniciar el seu negoci com a autònoms o bé els resulta més beneficiós constituir una societat. Aquesta pregunta és transcendental ja que les implicacions mercantils i fiscals d’una i altra opció són diferents. 

Però prèviament a respondre a aquesta qüestió farem dos aclariments: 

 1. Ja sigui com influencer, YouTuber, instagramer o blogger, si exerceixes una activitat econòmica prestada habitualment a canvi d’una remuneració (dinerària o en espècies) tens l’obligació de comunicar el teu exercici a l’Administració Tributària andorrana mitjançant l’alta censal i l’alta en règim d’autònom a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).
 2. En el cas dels influencers /Youtubers que volen traslladar la seva residència i activitat a Andorra necessàriament hauran de sol·licitar un permís de residència denominat J1 “residència per compte propi” que implica constituir una societat i realitzar l’alta com a autònom.  En el cas dels influencers / Youtubers nacionals o que ja disposin d’un permís de residència i treball podran optar per constituir una societat o el règim d’autònom i/o alta de comerç. 

Per resoldre aquesta qüestió, exposem els tràmits, taxes i responsabilitats en els dos casos:

SOCIETAT

 • Tràmits: Reserva de denominació social, permís d’inversió estrangera, redacció d’estatuts socials, escriptura pública de constitució, inscripció al registre de societats i sol·licitud del certificat digital a l’agència tributària.
 • Requisits: Llibres de registre de socis, de beneficiari efectiu, d’actes i de comptabilitat.
 • Taxes:  Taxa de societat per import anual aproximat de 850 €
 • Tributs
  • Impost sobre les societats (IS) que s’aplica als beneficis obtinguts per la societat del 10%
  • Impost general indirecte (IGI) de l’4,5% 
 • Responsabilitat: 
  • Limitada al capital aportat 

AUTÒNOM

 • Tràmits: reserva de nom comercial, sol·licitud obertura de comerç, alta seguretat social, signatura digital personal i certificat digital CASS 
 • Taxes 
  • Quota CASS primer any d’inici d’activitat 238,33 €, següents anys variable en funció de la renda neta d’activitats i la xifra de negocis entre 117, 12-644, 16 €
  • Taxa de comerç per import anual aproximat de 250 €
  • Taxa d’activitat import variable en funció de la ubicació i local aproximadament entre 500-3.000 €
 • Tributs
  • Tipus de tributació màxim per IRPF del 10%
  • Impost general indirecte (IGI) de l’4,5%
 • Requisits
  • Llibres de comptabilitat
 • Responsabilitat
  • Personal i il·limitada 

A l’hora d’escollir quina forma és la millor per gestionar aquesta activitat i tributar, veiem que pel que fa al factor temps i requisits, els tràmits de constitució d’una societat es poden allargar més de 2 mesos i demanda més requisits formals que l’alta de comerç que es realitza en 1 mes. 

Quant a la responsabilitat de l’autònom implica respondre davant possibles deutes amb el seu propi patrimoni personal, per exemple, el seu habitatge, en canvi sí constitueixes una societat la responsabilitat està limitada al capital aportat. 

Referent al nivell d’ingressos, en el cas que hagis constituït una societat el percentatge de tributació per IS és d’un 10%. En el cas d’obertura d’un negoci tributaràs per IRPF, per a les rendes inferiors a 24.000 el tipus de tributació és del 0%, sent el tipus de tributació màxim del 10%. 

Amb aquestes premisses pots tenir una idea clara de si t’interessa constituir una societat o ser autònom, si tens un nivell d’ingressos elevat o una perspectiva de negoci significativa pot ser més beneficiós constituir una societat i assumir totes les formalitats. Encara que hi ha altres variables fiscals que han de ser analitzades cas per cas. 

En ocasions pots pensar que les rendes que reps com YouTuber, instagramer o per mitjà de qualsevol altra xarxa social no tenen impacte mercantil o fiscal, et recomanem que revisis la teva situació personal per determinar les teves obligacions, el nostre equip a Andorra o Barcelona pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb la planificació i assessorament fiscal que necessites. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis a contactar-nos. 


Virtus Advocats

El contrato de influencer

El contrato de influencer

¿Qué es un contrato de influencer?

El contrato de influencer regula la relación mercantil entre dos partes, en la cual una, denominada anunciante, pretende promocionar su marca o servicio a través del prestigio y reconocimiento de otra en las redes sociales, denominada influencer, a cambio de una retribución de naturaleza económica o en especie. Un buen contrato de influencer ayudará a ambas partes a proteger sus intereses en la relación mercantil.

En el caso de que seas la empresa contratante podrás regular la responsabilidad del influencer en caso de plagio, perjuicio reputacional de la marca o el no cumplimiento de sus obligaciones. En el caso de que seas el influencer, podrás concretar el número de publicaciones que tienes que realizar, a través de que plataformas lo ejecutarás o como resolver el contrato.

1. LEGITIMACIÓN: Es la aptitud que tiene una persona para celebrar cualquier tipo de acto jurídico.

 • Influencer y anunciante debéis corroborar que os encontráis debidamente facultados para ello.

2. CONTENIDO: Consiste en describir el contenido del servicio contratado y su finalidad.

 • Determinar el alias.
 • Canal que vas a utilizar para promocionar la marca, especificar redes sociales o sitio web.
 • Definir si el contenido utilizado debe ser nuevo y específico para el bien o servicio que te ha contratado o si puedes utilizar material que ya hayas utilizado en el pasado.
 • Fijar la cantidad de acciones o posts y determinar el día y la hora de publicación, así como concretar si pueden o deben ser posteriormente suprimidas
 • Indicar el texto, etiquetas y hashtags que debes incluir.
 • Concretar si es necesaria la visualización previa por parte del anunciante para la posterior aprobación del contenido y, si es el caso, concretar qué plazo tienes para proponerle contenido.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES:  Además de describir en que consiste el servicio contratado y su finalidad, se debe visualizar las ventajas y desventajas en cuanto a la prestación del servicio.

 • Tienes los derechos de autor, esto es, que el contenido que creas es de tu propiedad.
 • Cláusula de exclusividad, es decir, te pueden restringir que trabajes con otros influencers que colaboran con la competencia durante un tiempo determinado.
 • Capacidad de la marca para reaccionar si tu imagen se ve comprometida

4. DURACIÓN: Es el lapso de tiempo que las partes otorgan para la vigencia del contrato. Es importante que indiques:

 • Duración de la campaña o colaboración libremente pactado entre las partes.

5. FORMA Y LUGAR DE PAGO: Determinación del importe que se debe abonar por el servicio, tipo de divisa e incluso si se hará un pago mixto, en dinero y productos:

 • Fijar el porcentaje de la remuneración que se hará efectivo al firmar el contrato y el porcentaje una vez cumplida las cláusulas definidas.
 • Si recibes como remuneración productos es importante indicar el valor.
 • Si recibes como compensación viajes es importante concretar que entra en el pack del viaje: vuelo, hotel, transporte, dietas, etc.

6. CLÁUSULA PENAL: Ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas estipuladas en el contrato, las partes pueden señalar sanciones de carácter pecuniario, de manera tal que dichas sanciones repercutan en los beneficios o ganancias de ambas partes, generando una obligación natural hasta antes de su incumplimiento. Por ejemplo, posibles penalizaciones por la compra de seguidores, likes, visualizaciones o comentarios y en general cualquier práctica engañosa.

7. LEGISLACIÓN Y TRIBUNALES: Hace referencia a la jurisdicción a la que las partes se someten en caso de controversia.

El contrato con un influencer no es un contrato estándar, es preciso dejar claro que se trata de una relación mercantil y no laboral, que existen numerosas cuestiones a tratar, por lo que, lo mejor es ponerse en manos de un profesional que pueda prever todo el entorno legal y financiero. Nuestro equipo puede ayudarte en cualquier aspecto relacionado con la planificación o elaboración de contratos específicos para este sector. Si tienes cualquier duda o necesitas aclaración sobre este tema, no dudes en contactarnos.


Virtus Advocats

El contracte d'influencer

El contracte d'influencer

Què és un contracte dinfluencer? 

El contracte dinfluencer regula la relació mercantil entre dues parts, en la qual una, anomenada anunciant, pretén promocionar la seva marca o servei a través del prestigi i reconeixement d’una altra en les xarxes socials, anomenada influencer, a canvi d’una retribució de naturalesa econòmica o en espècie. 

Un bon contracte dinfluencer ajudarà a ambdues parts a protegir els seus interessos en la relació mercantil, en el cas de l’empresa contractant podràs regular la responsabilitat del influencer en cas de plagi, de perjudici de la reputació de la marca o el no compliment de les seves obligacions, en el cas de l’influencer, podràs concretar el nombre de publicacions que has de fer, a través de quines plataformes ho executaràs o com es resoldrà el contracte.

En funció del tipus de campanya, dels canals utilitzats i la projecció de la publicació es determinaran unes clàusules contractuals o altres, ara bé, hi ha unes clàusules essencials per a contractes d’aquest tipus: 

1. LEGITIMACIÓ: és l’aptitud que té una persona per celebrar qualsevol tipus d’acte jurídic.

 • Influencer i anunciant heu corroborar que us trobeu degudament facultats per a això.

2. CONTINGUT: consisteix en descriure el contingut del servei contractat i la seva finalitat.

 • Determinar l’àlies.
 • Canal que utilitzaràs per promocionar la marca, especificar xarxes socials o lloc web.
 • Definir si el contingut utilitzat ha de ser nou i específic per al bé o servei pel que t’han contractat o si pots utilitzar material que ja hagis utilitzat en el passat.
 • Fixar la quantitat d’accions o posts i determinar el dia i l’hora de publicació, així com concretar si poden o han de ser posteriorment suprimides
 • Indicar el text, etiquetes i hashtags que has d’incloure.
 • Concretar si és necessària la visualització prèvia per part de l’anunciant per a la posterior aprovació del contingut i, si és el cas, concretar quin termini tens per proposar-li contingut

3. DRETS I OBLIGACIONS:  a més de descriure en què consisteix el servei contractat i la seva finalitat, s’ha de visualitzar els avantatges i desavantatges pel que fa a la prestació del servei.

 • Tens els drets d’autor, és a dir que el contingut que creïs és de la teva propietat.
 • Clàusula d’exclusivitat, és a dir, et poden restringir que treballis amb altres influencers que col·laboren amb la competència durant un temps determinat.
 • Capacitat de la marca per reaccionar si la teva imatge es veu compromesa.

4. DURADA: És el lapse o vigència que les parts atorguen per a la vigència del contracte. És important que indiquis:

 • Durada de la campanya o col·laboració lliurement pactat entre les parts.

5. FORMA I LLOC DE PAGAMENT: determinació de l’import que s’ha d’abonar pel servei, tipus de divises i fins i tot si es farà un pagament mixt, en diners i productes.

 • Fixar el percentatge de la remuneració que es farà efectiu en signar el contracte i el percentatge una vegada complerta les clàusules definides.
 • Si reps com a remuneració productes és important indicar el valor.
 • Si reps com a compensació viatges és important concretar que entra en el pack del viatge, vol, hotel, transport, dietes, etc.

6. CLÀUSULA PENAL: Davant l’incompliment en alguna de les clàusules estipulades en el contracte, les parts poden assenyalar sancions de caràcter pecuniari, de tal manera que aquestes sancions repercuteixen en els beneficis o guanys de les dues parts, generant una obligació natural fins abans de seu incompliment. Per exemple, possibles penalitzacions per la compra de seguidors, likes, visualitzacions o comentaris i en general qualsevol pràctica enganyosa.

7. LEGISLACIÓ I TRIBUNALS: Fa referència a la jurisdicció a la qual les parts es sotmeten en cas de controvèrsia. 

El contracte amb un influencer no és un contracte estàndard, cal deixar clar que es tracta d’una relació mercantil i no laboral, que hi ha nombroses qüestions a tractar pel que el millor és posar-se en mans d’un professional que pugui preveure tot l’entorn legal i financer. El nostre equip pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb la planificació o elaboració de contractes específics per a aquest sector. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis a contactar-nos. 


Virtus Advocats

Youtubers que tributen a Andorra

Youtubers que tributen a Andorra

Ahir el nostre company de Virtus Advocats i CIM Tax & Legal @ManelCasal va aclarir dubtes sobre el canvi de residència fiscal a tv3. El canvi de residència fiscal va més enllà de l’estada en un país més de 183 dies. Demana una sòlida planificació, a més d’un projecte empresarial i personal que l’acompanyi.

L’economia digital obliga a l’adequació de la normativa fiscal, concebuda per a conceptes més físics, perquè en l’actualitat les operacions es realitzen en plataformes digitals amb una presència mundial i per tant amb un important element de deslocalització.

#Andorra vol participar igualment en l’economia digital oferint més que un avantatge fiscal a aquestes activitats, amb un important ecosistema d’emprenedors, el que ha de permetre la diversificació de l’economia i el progrés del país.

Podeu veure el clip a continuació.

A Virtus Advocats treballem per agilitzar tots aquests processos perquè els tràmits per obtenir o renovar el permís de residència i / o treball es duguin a terme com més aviat millor. Consulta’ns davant de qualsevol dubte.

Imatge creada per drobotdean


Bon Nadal

Bon Nadal i Feliç Any 2021

Tot l’equip de Virtus Advocats us desitja

Bon Nadal i Feliç Any 2021

Bon Nadal

Virtus Advocats

Viure a Andorra: Una oportunitat

Viure a Andorra: Una oportunitat

Andorra ha estat, i continua sent, un exemple únic en la detecció de la covid-19, testejant a pràcticament la totalitat de la seva població. Després del confinament mundial inicial, aquest petit país va optar per aplicar un aïllament selectiu dels infectats que li ha permès disposar d’una anàlisi massiva del nivell de contagis nacionals, alhora que disposa d’una gran capacitat diagnòstica, practicant setmanalment 11.000 proves TMA i PCR per cada 100.000 habitants.

L’èxit de l’operació ha estat la combinació de la dimensió del Principat -468 km2-, el volum de població d’aproximadament 77.000 habitants i l’actitud exemplar dels ciutadans.

Virtus Advocats

Aquest petit país enclavat entre França i Espanya no només és considerat un dels països més segurs del món i amb menys criminalitat per habitant -segons dades de l’Oficina per a les Institucions Democràtiques i Drets Humans (ODIHR) -, sinó que té molts altres beneficis, com un gran entorn natural que contribueix a un estil de vida saludable, a més d’avantatges econòmics, empresarials i socials.

Els incentius fiscals criden l’atenció de molts professionals i empresaris que volen establir-se a Andorra per beneficiar-se d’un impost de societats del 10% sobre els beneficis, de l’exempció de la distribució de dividends, de la no existència d’un impost sobre successions i d’uns impostos indirectes (IVA o VAT) mínims de l’4,5%.

Moltes eren les persones que ja volien traslladar la seva residència a el Principat d’Andorra abans de la crisi sanitària, però l’interès ha crescut exponencialment després de la mal anomenada “nova normalitat”.

Amb aquest post volem apropar-te a Principat, donar-te a conèixer els avantatges de viure a Andorra i els principals tipus de residència existents, així com explicar-te com traslladar-te a Andorra, de manera temporal o permanent, ja siguis resident a Espanya, França o en qualsevol altre país.

Hi ha dos tipus principals de residència a Andorra: la residència activa i la residència passiva.

1. LA RESIDÈNCIA ACTIVA

La residència activa és aquella que et permet viure i treballar al país durant la vigència de l’autorització. Són diverses les modalitats de residència activa que es poden sol·licitar. A continuació, us expliquem les 2 modalitats més sol·licitades:

 • Residència i treball: La poden sol·licitar totes les persones nouvingudes al país que:
  • S’acullin a la quota reglamentària establerta.
  • Disposin d’un contracte de treball indeterminat amb una empresa andorrana.
  • Estableixin la seva residència permanent i efectiva a Andorra.
 • Residència i treball per compte propi (autònom): La poden sol·licitar totes les persones nouvingudes al país que:
  • Hagin constituït una societat i obrin un comerç a Andorra.
  • Exerceixin un càrrec en l’òrgan d’administració.
  • Tinguin una participació en una societat superior al 20%.
  • Realitzen un dipòsit de 15.000 € a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).
  • Estableixin la seva residència permanent i efectiva a Andorra.
 • O bé:
  • Traslladin la seva activitat econòmica i disposin d’una autorització d’exercici de professió titulada.
  • Estableixin la seva residència permanent i efectiva a Andorra.

 

2. LA RESIDÈNCIA PASSIVA

La residència passiva és aquella que et permet residir al país durant la vigència de l’autorització i la pot sol·licitar, d’acord amb la legislació vigent, tota persona nouvinguda que:

 • S’aculli a la quota reglamentària establerta.
 • Estableixi la seva residència efectiva al Principat d’Andorra durant al menys 90 dies per any natural sense exercir cap activitat laboral ni professional.
 • La persona titular principal inverteixi de manera permanent i efectiva una quantitat de al menys 350.000 € en alguna o diverses tipologies d’actius, com immobles, instruments de deute o financers, i 50.000 € en l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).
 • Acreditar els mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular.
 • Demostrar uns ingressos anuals superiors al 300% del salari mínim anual vigent (aproximadament 41.000 €).
 • Disposar d’una cobertura per malaltia, incapacitat i vellesa.

Quin és el període d’autorització de les residències actives?
La primera autorització és d’1 any, renovable tres vegades per períodes de 2 anys. Passats 7 anys, les renovacions successives s’estableixen per períodes de 10 anys amb excepció dels nacionals dels estats que hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat.

Quin és el període d’autorització de les residències passives?
La primera autorització és de 2 any, la primera renovació és de 2 anys i la segona es realitza per 3 anys. Passats 7 anys, les renovacions successives s’estableixen per períodes de 10 anys amb excepció dels nacionals dels estats que hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat.

A Virtus Advocats treballem per agilitzar tots aquests processos perquè els tràmits per obtenir o renovar el permís de residència i / o treball es duguin a terme com més aviat millor. Consulta’ns davant de qualsevol dubte.

A més, en atenció a l’interès que té les opcions per traslladar-se a el Principat d’Andorra i les diferents tipologies de residència, seguirem dedicant articles a aquesta matèria en la propera edició d’Andorra Legal News.


Virtus Advocats

Smart contract, noves possibilitats de contractació

CONTRACTUS, ECONTRACT I SMART CONTRACT, DE COM LES NOVES TECNOLOGIES OFEREIXEN NOVES POSSIBILITATS DE CONTRACTACIÓ

El pacte entre persones respecte a drets i obligacions és un fet consubstancial a la naturalesa humana i en conseqüència des dels seus orígens han convingut contractes, que com tot fenomen social s’han adaptat a l’esdevenir dels temps. Vegem de manera molt succinta les principals fites en la seva evolució.

Virtus Advocats

Des de la convetio del dret romà clàssic com a font d’obligació entre les parts, els elements externs han determinat la configuració del contracte com a prova de la seva existència i eficàcia, per a fer realitat el tradicional aforisme de pacta sunt servanda, que exigia l’existència de determinades paraules solemnes (verbis) o esments escrits (litteris) o els negocis in re mitjançant la traditio. La forma d’expressió del contracte es configura com un element necessari per a la seva existència i determinació del contingut.
Els contractes seran obligatoris qualsevol que sigui la forma en què s’hagin celebrat, sempre que en ells concorrin les condicions essencials per a la seva validesa, i cal recordar que els elements essencials són l’objecte, la causa i el consentiment.

La introducció de la tecnologia en l’àmbit jurídic no ha modificat l’essència del contracte, si bé ens ofereix noves possibilitats, en el que suposa el pas de l’àmbit analògic al digital. En aquest sentit apareixen dos conceptes nous: el contracte electrònic i el smart contract. Entenguem en què consisteixen.

Un contracte electrònic manté les característiques d’un contracte tradicional, que en lloc d’utilitzar un suport en paper utilitza mitjans digitals, que permet que les parts no hagin de coincidir físicament en el moment de la signatura, així com la prestació pot realitzar-se i consumir-se directament mitjançant el suport digital (compra de música, pel·lícula o programes informàtics), o de manera indirecta (compra de productes físics que ens enviaran al nostre domicili, llibres, roba, viatges).

El contracte electrònic sol incorporar el pagament electrònic del preu del servei, que comporta una automatització del procés, si bé pot realitzar-se també mitjançant els sistemes de pagaments tradicionals.

El smart legal contract és un contracte electrònic que a diferència de l’exposat anteriorment les prestacions obligacionals, pecuniàries, de donar o fer, s’automatitzen per elements de programari i maquinari interconnectat amb la tecnologia de cadena de blocs, denominada blockchain, sense requerir en cap cas el consentiment de les parts en fase d’execució.
A diferència de la resta de contractes, la perfecció del smart contract es produeix mitjançant un doble consentiment:

 1. El consentiment habitual a les disposicions contractuals convingudes.
 2. El consentiment preconstituït sobre la consumació automàtica, en el sentit d’acceptar que la prestació objecte de la seva obligació serà realitzada automàticament i sense autorització pel smart contract en les condicions convingudes, i amb això la consumació del contracte no depèn directament de la voluntat de les parts, sinó que és propi programari que duu a terme la prestació d’acord convingut per les parts.

De l’exposat en relació a l’automatització dels contractes en fase d’execució, cal establir dues conclusions que es plantegen com a revolucionàries en l’àmbit contractual:

 1. No cal parlar de compliment o incompliment obligacional, en la mesura que el mateix no està en mans de les parts.
 2. Les parts tindran dret a obtenir la prestació establerta encara en cas d’error informàtic en la configuració del contracte.

 

Sens dubte la contractació electrònica, i de manera específica el smart legal contract, ofereixen respecte les formes tradicionals un marc de major confiança per la seguretat i autenticitat de l’acord, de major autonomia per l’eliminació d’intermediaris, d’estalvi en la seva tramitació i d’eficiència en la contractació, que configuren una alternativa cada vegada més utilitzada per empreses i particulars.

El pròxim repte: la computació quàntica
El pròxim repte en l’àmbit contractual d’acord amb les noves tecnologies es planteja en l’àmbit de la computació quàntica, que suposa superar l’àmbit digital a substituir el bit pel cúbit, que ens permetrà nous logaritmes i una seguretat total, amb extraordinàries potències de càlcul que permet realitzar en 200 segons una tasca que hagués costat 10.000 anys al supercomputador més potent del món. Per a l’ús quotidià d’aquesta tecnologia falten encara alguns anys, encara que en l’àmbit tecnològic tot evoluciona a gran velocitat.

Contactan’s per a més informació.


Virtus Advocats

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) I RECOPILACIÓ DE DADES

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) I RECOPILACIÓ DE DADES

Cada cop hi ha més decisions que es prenen automàticament pels sistemes informàtics i malgrat el desconeixement general sobre el camp de la Intel·ligència Artificial (IA) vivim envoltats en el nostre dia a dia d’ella. Diàriament generem quantitats massives d’informació que són la clau per trobar relacions i patrons impossibles de detectar sense les tècniques de la IA i que conseqüentment resulten en la nostra pèrdua de privacitatRealment sabem quin ús fan de les nostres dades GoogleAmazon o Facebook? ¿Som els usuaris el producte? 

Virtus Advocats

Què és la intel·ligència artificial? 

La intel·ligència artificial (IA) representa un conjunt de disciplines de programari, lògica, informàtica i filosofia que estan destinades a fer que els ordinadors facin funcions que es pensava que eren exclusivament humanes, com percebre el significat en el llenguatge escrit o parlat, aprendre, reconèixer expressions facials o prendre decisions complexes. 

El camp de la IA té una llarga història que es remunta al s. XIX, però va ser en la dècada de 1956 quan Marvin Minsky, J. McCarthy, N. Rochester i C.E. Shannon encunyen el terme “intel·ligència artificial” que definien com “la ciència i l’enginyeria de fabricar màquines intel·ligents, especialment màquines intel·ligents de computació” entenent per intel·ligent la part de la informàtica orientada a obtenir resultats. 

Per què la intel·ligència artificial? 

Cada vegada hi ha més decisions que es prenen automàticament pels sistemes informàtics i malgrat el desconeixement general sobre aquest camp vivim envoltats en el nostre dia a dia de la IA. Quan fem servir el GPS del cotxe i com a dispositiu intel·ligent decideix quina és la millor ruta per arribar al nostre destí, quan fas una pregunta a l’assistent d’Apple Siri i et respon o quan acabem una sèrie de Netflix i el sistema ens recomana una nova sèrie, ja que és capaç de reconèixer els nostres gustos són uns pocs dels molts exemples dIA que ens envolten. 

Des d’un punt de vista econòmic, resulta molt atractiu que les màquines puguin realitzar tasques per a les quals se solia requerir la intervenció humana i sembla complicat que les empreses que vulguin mantenir-se competitives en el mercat puguin renunciar a la IA i les noves tecnologies. 

Però hi ha perills… 

Les dades són clau. Les eines dIA necessiten dades i sense dades no hi ha machine learning. 

Mitjançant aquestes dades la IA ja és capaç d’automatitzar i substituir algunes funcions humanes amb màquines què poden veure, escoltar, respondre a preguntes, aprendre, extreure conclusions i resoldre problemes. Però el gran objectiu de la IA és la superintel·ligència, és a dir, aconseguir que les màquines tinguin una intel·ligència superior a la de l’ésser humà mitjà. 

No obstant això, el perill no resideix en aquesta hipotètica i futura super intel·ligència artificial, sinó que el perill ja està present. Com vam presenciar i va explicar Edward Snowden al web Summit de Lisboa 2019, la recopilació de dades és l’abús què està generant informació que pot ser utilitzada en contra dels nostres interessos. 

Actualment els algoritmes en què es basen els motors de cerca a internet o els assistents personals dels nostres mòbils coneixen els nostres moviments, els nostres gustos i fins i tot poden arribar a inferir en el que pensem. Diàriament generem quantitats massives d’informació que són la clau per trobar relacions i patrons impossibles de detectar sense les tècniques dIA i que conseqüentment resulten en la nostra pèrdua de privacitat. 

Ex-executius de les empreses més grans de Silicon Valley com Facebook, Twitter i Google s’han pronunciat respecte a les estratègies dissenyades per manipular emocions i comportaments, la recopilació d’informació i posterior oferiment a clients, des de marques de cosmètics i universitats fins polítics i governs que sintetitzen en el “Si no pagues pel producte, el producte ets tu”. 

Edward Snowden opina que només cadascú de nosaltres pot evitar el recull de dades i la pèrdua de la nostra privacitat. Hauríem de tenir dret a tenir una còpia de totes les dades personals que generem, controlar el seu ús i decidir a qui li permetem l’accés i en quines condicions, enlloc que estiguin en mans de grans corporacions, com Google, Amazon o Facebook sense poder saber realment quin ús fan de les nostres dades. Comencem valorant els nostres clics i el nostre temps. 

 

El nostre equip pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb la protecció de dades i les noves tecnologies. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar-nos.