Aquest dimecres és festiu a Andorra la Vella i la nostra oficina romandrà tancada.

Aquest dimecres és festiu a Andorra la Vella i la nostra oficina romandrà tancada.

 


Necessito el codi LEI?

Què és el codi LEI?

L’identificador de Persona Jurídica, en anglès Legal Entity Identifier, LEI, és un codi global i únic basat en el estàndard ISO 17442. D’acord amb la normativa europea, s’utilitza per identificar a les diferents persones jurídiques que participen en transaccions financeres i així donar compliment amb els requisits d’informació exigits en els mercats financers. D’aquesta manera es tenen identificades a les parts contractants en les transaccions financeres en tot el món, fa més fàcil al regulador conèixer els possibles riscos sistemàtics en les primeres fases i possibilita una millor gestió i transparència dels mercats financers.

LEI és un codi alfa-numèric de vint (20) caràcters que recull dades de la societat jurídica tals com el nom oficial de la persona jurídica, el domicili social, la direcció real de la matriu, el país de jurisdicció legal, la data d’assignació del LEI, la forma social, la data d’última actualització de dades i la data i motiu de finalització del LEI.

Quines entitats han d’obtenir el codi LEI?

L’han d’obtenir les persones jurídiques que operin amb contractes o instruments financers:

 • Bancs i companyies financeres
 • Entitats que emetin accions, deute o valors per altres estructures de capital
 • Entitats que cotitzen en borsa
 • Entitats que comercialitzen accions o deute
 • Mitjans d’inversió, inclosos fons d’inversió, fons de pensions i mitjans d’inversió alternatius constitutius com entitats corporatives o acords d’inversió col·lectiva
 • Entitats sota la supervisió d’un regulador financer i afiliades, filials i societats cartera
 • Entitats de contrapartida per transaccions financeres

En el cas que la teva societat estigui obligada a obtenir el codi LEI i no el sol·liciti no podrà operar amb instruments financers, ja que es requerirà el codi per poder validar cada operació.

Qui pot emetre el codi LEI?

El codi LEI el proporcionen les organitzacions emissores d’Identificador de Persona Jurídica degudament acreditades per la Global Legal Identifier Foundation (GLEIF), organització creada l’any 2014 com a centre administratiu de GLEIS. Les Local Operating Units (LOU) son les entitats públiques o privades que implementaran el LEI a nivell local, emetran i verificaran les dades de referencia amb l’Autoritat de Registre local, com per exemple, un

Registre Mercantil nacional (a Espanya s’atribueix al Registre Mercantil) i proporcionaran el codi que compleixi amb els estàndard ISO 17442.

Quan i qui ha de demanar el codi LEI?

El codi LEI té una vigència d’un any des de la seva emissió pel que s’haurà de renovar anualment sempre que la persona jurídica continuï realitzant aquest tipus d’operativa.

La sol·licitud la realitzarà un representant legal de la societat amb facultats per això.

El nostre equip et recomana que sol·licitis i renovis el codi LEI i evitar trobar-te bloquejat amb les teves operacions financeres. Pots consultar els codis LEI emesos per diferents jurisdiccions i els atorgats a empreses andorranes al següent link

Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar-nos.

 

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10


Estatuts socials vs Pacte de socis

Els estatuts socials son un document jurídic formal on s’agrupen tots els drets i obligacions dels socis, així com les normes que regeixen la societat i que s’incorporen a l’escriptura de constitució. El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades.

Son moltes les incerteses que tenen els socis a l’hora d’establir quines seran les regles del joc que regiran les relacions entre els propis socis i entre aquests i la pròpia societat, així com qui, i de quina manera representarà la societat davant de tercers. Amb aquest article volem resoldre algun dels dubtes més recurrents dels nostres clients referent a què es regula mitjançant els estatuts socials o pacte de socis.

Què son els estatuts socials d’una societat?

Els estatuts socials d’una societat contenen les regles d’organització i funcionament de la societat, això és, la distribució de les funcions, els poders de decisió i les relacions entre la societat i els seus socis, establint els drets i obligacions dels mateixos.

Aquest document s’incorpora a l’escriptura de constitució de la societat i el seu contingut mínim està regulat a l’article 9 de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada que inclou la identificació de la societat (la denominació, domicili, objecte, capital i aportacions), l’estructura de l’òrgan d’administració i la seva duració.

Els estatuts poden contenir tots els pactes i les condicions que els socis considerin convenients, amb el límit que no siguin contraris a la Llei. Si bé, els estatuts s’apliquen amb preferència a la llei, que li és supletòria.

Que un pacte s’inclogui als estatuts significa que queda sotmès a un règim jurídic específic, tant a efectes inter partes com per la seva modificació o oposabilitat a futurs socis. Així, els estatuts es modifiquen seguint un procediment formal, complint els requisits legals i amb les majories establerts a la llei o als propis estatuts. I els acords vinculen tant als socis actuals com als socis futurs.

D’aquesta manera, si els socis adopten un acord que infringeix els estatuts, l’acord serà impugnable.

I el pacte de socis?

El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades. Reben el nom de pactes parasocials i són en tot cas voluntaris.

Els socis poden convenir aquest tipus d’acord en el moment constitutiu de l’empresa, sent el recomanable, o en un moment posterior quan es disposa d’una millor definició del projecte a desenvolupar i dels reptes que presenten.

Aquests pactes, com qualsevol altre contracte, només produeixen efectes entre les parts que els atorguen, que són els socis signants i no la societat, sense perjudici de les reclamacions que procedeixin entre els socis en l’ordre intern per l’incompliment del contracte segons els acords societaris adoptats.

Mitjançant el pacte de socis, aquests pretenen evitar conflictes i determinar la solució als possibles problemes que puguin sorgir entre ells i/o enfront de tercers, ja sigui per assegurar la viabilitat del projecte, o en relació amb els drets i obligacions dels socis.

Eficàcia dels pactes

Per assegurar l’eficàcia de pacte de socis aconsellem recórrer a un doble mecanisme: la seva regulació estatutària com a prestació accessòria, amb previsió que l’incompliment comporta l’exclusió de la societat; així com la subscripció d’un contracte entre els socis per a disposar d’accions fora de l’àmbit societari contra el soci incomplidor.

 

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10


Andorra Legal News Nº 2 Juny

Preparar-se per la situació post covid-19

En els nostres primers editorials de 2020 ens referíem a les incerteses presentades a principis d’any. Poc ens imaginem que una crisi sanitària que se estava gestant i que tindria l’impacte social i econòmic que estem experimentant. El temps haurà d’analitzar si no hem tingut la capacitat d’anticipar-nos, si vivim en una societat que sobre-relativitza les possibles crisis que l’amenacen, ja sigui climàtica, poblacional o de sostenibilitat, o pot atribuir-se a una fatalitat cíclica. En aquest moment hem de concentrar les nostres millors energies en la recuperació dels malalts i mitigar tant com sigui possible les dificultats que aquesta crisi provoca en el nostre treball personal i professional diari. Ens unim a les expressions d’agraïment a totes les persones que ens preocupen, desitgem una ràpida recuperació a aquells que han estat afectats per la seva salut i sobretot donen una forta abraçada a aquells que han perdut als seus sers estimats.

Des d’aquest tribuna també ens hem referit en diverses ocasions al context extraordinàriament canviant amb el qual evoluciona la nostra societat, des de la demanda d’adaptació a un canvi de paradigma permanent. No tenim cap dubte que la crisi Covid 19 tindrà una acceleració extraordinària d’aquest canvi, generant un context socioeconòmic i cultural molt diferent del que hem viscut fins ara, i no només en la dificultat de recuperar-se de la crisi econòmica implicada, sinó perquè la societat exigirà un sistema més eficaç i sostenible en tots els àmbits. Som molt conscients dels efectes devastadors de la recent crisi i dels greus errors que cal evitar.

Estem convençuts que la nova situació post-crisi requerirà posar en l’horitzó nous models de configuració social, que al seu torn requeriran noves propostes de negoci, en una redefinició del valor que aportem als nostres clients i al conjunt de la societat a través de la nostra activitat econòmica. És en aquest sentit que entenem que les crisis, i això en particular, són una oportunitat de reformular propòsits i valors, que hem de saber treure les conclusions correctament a les convulsions socials que patim, per tal de ser enfortides d’aquesta crisi.

Valors com el treball en equip, la qualitat i el desenvolupament de les relacions interpersonals, la redefinició del nostre temps d’oci i com organitzar millor el nostre treball, guiaran les nostres preferències en els pròxims mesos, amb el desig de redefinir els paràmetres que ens fan més feliços en un món amb més incertesa, on el desafiament de la sostenibilitat està inextricablement vinculat al nostre repte Per tant, afrontem una transformació cultural real.

Així, la progressiva transformació de les relacions socials requerirà un canvi organitzatiu en l’empresa. A VIRTUS hem estat treballant en una triple direcció des de fa mesos: persones, processos i negocis, no només per millorar la qualitat dels nostres serveis, sinó per aportar valor a l’activitat dels nostres clients segons els nous reptes que exigeix el mercat. Volem ser generadors d’innovació i des d’aquesta perspectiva t’animem a treballar junts en aquest nou horitzó que es veu, renovant el nostre compromís d’acompanyar-te en els teus reptes, com diu el nostre eslògan: Driving proyects

 

Selecciona el format amb el qual vols veure la revista.

Ordinador

Móvil

Tablet


Les empreses s’enfronten a noves mesures en temps de coronavirus

L’enduriment de les mesures de confinament a Andorra per afrontar la pandèmia del coronavirus s’ha traduït en el tancament de tota activitat empresarial no considerada essencial i la recomanació de limitació de moviment de les persones. El que fa imprescindible tenir molt presents les mesures aprovades en l’àmbit laboral, com la reducció de la jornada laboral (RJL) i la suspensió temporal de contractes de treball (STCT), figures similars a la d’altres ordenaments jurídics com a Espanya, el Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) o Suspensió de contracte de treball a França, en el terreny mercantil, amb ampliació dels avals de la primera Llei o en qüestió d’impostos, amb l’inici de la declaració de l’IRPF.

1. Introducció

Les mesures de la Llei Òmnibus tenen el compromís de continuïtat dels contractes de treball com a solució temporal. Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estan subjectes a el compromís de l’empresa de mantenir els contractes de treball dels assalariats amb la percepció íntegra del seu salari (període que computa com a treballat a efectes de vacances i d’antiguitat). Enfront de l’emergència pública en matèria sanitària i davant de la possibilitat de suspensions i acomiadaments en massa en el sector privat, Govern va prohibir la suspensió de treballadors i treballadores i els acomiadaments. Cal subratllar que la mesura no formula distincions expresses entre grans, mitjanes i petites empreses.

Transcorregut el primer mes des de l’adopció de les mesures, observem que la situació actual, ha comportat una crisi de liquiditat que està posant en tensió moltes empreses i autònoms. En aquest sentit, Govern ha aprovat la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. Mesures que busquen preservar el màxim els llocs de treball i protegir el teixit productiu, des de la corresponsabilitat entre l’Executiu, les empreses i els assalariats.

L’actual crisi sanitària de la Covid-19 ens ha d’obligar a tots a actualitzar la naturalesa i abast de la força major com a concepte jurídic indeterminat per projectar-a les actuals circumstàncies, i concretament en aplicació de la normativa laboral, amb l’objecte d’analitzar si procedeix un canvi dels efectes jurídics inicialment previstos i en cas determinar les noves conseqüències a aplicar.

Pretenem en aquest article fer un breu anàlisi de la mecànica jurídica en l’aplicació del concepte de força major en matèria laboral recollit en el nostre ordenament com a cas fortuït o força major temporal, així com una anàlisi del text de la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

2. Què s’entén per força major?

La força major, o vis minor en llatí, és la inexecució d’una obligació que es produeix com a conseqüència d’algun fet que resulta impossible evitar. La Llei de relacions laborals, en aquest sentit, s’entén per cas fortuït o força major l’obstacle imprevist o previsible però inevitable, malgrat haver actuat amb diligència.

3. És la covid-19, un cas de força major?

Les mesures excepcionals i urgents decretades pel Govern per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2 de cessament de totes les activitats laborals exceptuant els serveis relacionats amb les farmàcies, l’alimentació i les gasolineres, així com la recomanació de limitació de la llibertat de deambulació dels ciutadans són mesures dràstiques que tenen un gran impacte en la vida dels ciutadans i comporta necessàriament una situació de força major, en atenció a l’existència de circumstàncies extraordinàries que fan impossible el manteniment de la normalitat.

En atenció a l’exposat, no hi ha dubte que en termes jurídics s’ha de concloure que l’escenari creat per la pandèmia de la Covid-19 constitueix una situació de força major, que la jurisprudència de Tribunal Superior de Justícia ha establert d’acord amb una situació de irresistibilitat o inevitabilitat d’un esdeveniment insòlit i per tant no raonablement previsible, amb caràcter extern i independent a l’obligat, en el sentit que són esdeveniments sorgits amb posterioritat al naixement de l’obligació i que fa inútil tot esforç diligent per l’obligat en la consecució del que s’ha pactat ja que constitueix una dificultat insuperable. Així haurem d’entendre l’existència d’una força major quan el fet a més d’extern resulti inevitable o irresistible, tot i haver actuat amb diligència.

4. Llei de noves mesures excepcionals i urgents i llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-coV-2.

El cessament de totes les activitats laborals exceptuant els serveis essencials, la recomanació de limitació de la llibertat de deambulació dels ciutadans, la crisi de liquiditat d’empreses i autònoms ha comportat a Govern a reforçar aquestes mesures amb la nova Llei de mesures excepcionals i urgents per a la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, així com amb la Llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 . L’objectiu principal de la Llei és la protecció dels llocs de treball, la preservació del teixit productiu des de la corresponsabilitat i proporcionalitat entre l’executiu, les empreses i els assalariats.

Cal aplicar mesures excepcionals per a temps excepcionals. Les claus laborals es resumeixen a continuació:

Mesures en matèria laboral

1. Aspectes generals

a. Compromís de continuïtat dels contractes de treball

- Compromís de continuïtat dels contractes de treball dels assalariats amb la percepció íntegra del seu salari (període que computa com a treballat a efectes de vacances i d’antiguitat) excepte que hagin optat per la suspensió temporal del contracte o la reducció de la jornada laboral .

- No es fa referència a cap obligatorietat de l’empresa de mantenir aquest compromís un cop es reprengui l’activitat.

2. Regles de la compensació del temps no treballat

a) La meitat de les hores no treballades han de ser remunerades per l’empresa sota la figura del permís retribuït.

b) ’altra meitat ha de ser igualment remunerada, i es compensa amb treball per la persona assalariada en l’ordre següent:

a. Hores extraordinàries i festius del calendari ja meritats. No requereix l’acord entre les parts ni consentiment de l’treballador.

b. Hores extraordinàries i festius del calendari laboral a futur fins al 31 de desembre de 2020. Requereix pacte per escrit entre empresari i treballador.

c. Vacances. El nom màxim de dies de vacances que es poden emprar en aquesta compensació és la meitat de les vacances que es generi durant l’any en curs, 15 dies naturals o bé 11 dies hàbils. Si la persona assalariada veiés reduït el dret de vacances anuals a una xifra inferior a 21 dies naturals o 16 dies hàbils, el treballador pot optar per exercir el dret de vacances fins completar-los, però no han de ser remunerats per l’empresa o bé compensats amb un crèdit de dies de vacances sobre l’any 2021, a elecció de la persona assalariada.

d. Si les anteriors mesures no fossin suficients es realitzarà un còmput de compensació horària a compte de treball futur amb límit el dia 31 de desembre de 2020.

En cas d’acomiadament de persones assalariades que hagin acumulat hores a favor de l’empresari a compte de treball futur o de vacances, els imports corresponents no podran ser descomptats en el càlcul de la liquidació. Queden exclosos d’aquesta prohibició els casos d’acomiadaments disciplinaris i els casos de desistiment de la persona assalariada, sempre que el desistiment no tingui com a origen l’incompliment de l’empresari.

3. Absència per tenir cura dels fills a càrrec d'assalariats i autònoms

Mentre els centres educatius i de lleure extraescolar estiguin obligatòriament tancats per decret de Govern, les persones assalariades i les persones que exerceixin una activitat per compte propi amb fills menors de catorze anys o fills amb discapacitat que treballen en activitats obertes i autoritzades a obrir per decret de Govern podran absentar-se del lloc de treball per a cuidar-los si compleixen cumulativament les següents condicions:

a) Si els dos progenitors es troben en la mateixa circumstància o es tracta de famílies monoparentals.

b) Si els dos progenitors acrediten que cap d'ells té cap familiar fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat que pugui tenir cura raonablement els fills. Es considera que els avis no poden tenir cura dels nens.

Les hores de treball no realitzades seran compensades per Govern per un import que no podrà superar el salari mínim interprofessional.

X ueden exclosos del dret a rebre aquest ajut, les persones que realitzin una activitat per compte propi i que es beneficiïn durant el mateix període de la prestació econòmica per a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

1.Suspensió temporal dels contractes de treball (STCT) i reducció de la jornada laboral (RJL)

El nou text manté la no aplicació del procediment de suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o força major temporal que apareix recollit normativament en l'article 41 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals en cas de suspensió temporal d'activitat de les empreses i es consideraran sense efecte si s'han demanat. No obstant això, la Llei inclou la possibilitat d'una suspensió temporal dels contractes de treball (STCT), i reducció de la jornada laboral (RJL) que han de tenir el seu origen en la situació d'emergència sanitària basant-se en els principis de corresponsabilitat i proporcionalitat. L’expedient de Regulació Temporal d'Ocupació" (ERTO) a Espanya recollit en l'Estatut dels Treballadors o la "Suspensió du Contrat du Travail" al Code du Travail de França són mecanismes previstos i utilitzats en els països veïns durant aquesta crisi amb la finalitat de poder desvincular laboralment i de forma temporal al treballador amb l'empresa motivat per aquest escenari de pandèmia del Covid-19 constituent d'una situació de força major, reduint així la càrrega de despeses de les empreses i preservació dels llocs de treball. Anàlogament, a Andorra la persona assalariada continuarà d'alta a l'empresa, però veurà suspès o reduït el desenvolupament efectiu de la jornada laboral.

Característiques:

A qui se li aplica:

- Persones assalariades (no cal que afectin a la totalitat ni de la mateixa manera)

- Persones que realitzen una activitat per compte propi

Àmbit temporal:

- Entre l’1 de maig de 2020 i 180 dies naturals posteriors a el dia en què Govern declari el fi de la situació d’emergència. Amb data límit al 31 de desembre de 2020.

Qui es pot acollir:

- Empreses que tinguin suspesa la seva activitat ja sigui de forma obligatòria pel decret de Govern com per a aquelles que hagin cessat voluntàriament, així com per a les que mantenen un règim de guàrdies.

- Empreses que s’hagin mantingut obertes justificant un descens de la seva xifra de negoci igual o superior a l’50%, comparant les dades del mes d’abril d’aquest any amb les de el mateix mes de l’any passat.

- Empreses que tot i que no puguin justificar un descens de l’50% o més de la xifra de negoci puguin acreditar que la baixada d’activitat registrada fa perillar la viabilitat futura de l’empresa amb autorització expressa del Ministeri competent.

X S’exclouen les empreses amb deutes amb l’administració pública i aquelles de temporada d’hivern.

X S’exclouen les empreses que no hagin satisfet íntegrament el salari mínim els mesos de març i abril de 2020.

Modalitats:

- Suspensió temporal dels contractes de treball (STCT)

- Reducció de la jornada laboral (RJL) no superior al 75%

- Les dues modalitats proporcionals o cumulatives

Com es tramita:

Es sol·licitarà per part de l’empresa un expedient de suspensió temporal de contractes de treball o de reducció de jornada laboral al ministeri competent de treball aportant la següent documentació:

- documentació justificativa de les causes de la suspensió, reducció o ambdues.

- una memòria explicativa dels motius que justifiquen la sol·licitud

- tota la documentació de caràcter econòmic, financera i bancària acreditativa

- declaració de responsabilitat de compliment dels requisits

- dades de l’assalariat afectat

- previsió individual del calendari amb els dies de suspensió o reducció de jornada i la seva durada

- comunicació de desviacions sobre el pla preestablert i lliurament de la documentació a mínim cada dos mesos al ministeri competent de treball

Implicacions per a l’empresari:

- Pagament dels sous entre l’empresa i l’executiu a raó de el 25 i 75% respectivament

- Pagament de les cotitzacions entre l’empresa i l’executiu tant en la branca general (7%) com la branca de jubilació (8,5%), i retindrà la cotització dels assalariats, tant en la branca general (3%) com la branca de jubilació (3,5%)

- Sol·licitud de crèdits tous a interès 0% per fer front a les prestacions.

Drets d’autònom:

- Es garanteix l’import equivalent a el salari mínim, 1.083,33 euros només mentre la suspensió obligatòria segueixi vigent als autònoms

- Govern assumeix el pagament a la CASS de la cotització a la branca general (10%)

X Exclosos els que siguin assalariats per compte d’una altra empresa o pensionistes i percebin una pensió o un salari global igual o superior a el salari mínim.

Drets del treballador:

- Es garanteix l’import equivalent a al salari mínim, 1.083,33 euros.

- Reducció de les rendes que excedeixen del salari mínim per trams fins als 4.258.88 euros bruts

- Preservació dels llocs de treball un cop finalitzada la suspensió (no s’indica cap període de manteniment del treballador després de la finalització de la suspensió)

- Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant el Govern d’acord amb les disposicions del Codi de l’Administració

X El període de suspensió o reducció no computen a efectes de vacances

X El període de suspensió o reducció no es tenen en compte a l’efecte de complir el requisit de treball permanent i efectiu exigit per renovar les autoritzacions d’immigració

Tal com hem exposat, el concepte jurídic de la força major per extingir o modificar obligacions serà àmpliament debatut en els mesos següents, ja que mai havíem patit una situació d’aquesta excepcionalitat i la seva aplicació de plantejar nombroses controvèrsies davant la falta de precedents.

Des VIRTUS ADVOCATS recomanem un bon assessorament tècnic. El nostre equip està a la teva disposició per ajudar-te en qualsevol dubte que et plantegis.  Consulta’ns davant de qualsevol dubte.

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10


mascarilla obligatoria

Us recordem que estem oberts presencialment amb Cita prèvia 

Com ja sabeu estem oberts des del dia 4 de maig i et podem atendre cara a cara a la nostra oficina, sempre amb cita prèvia. 

Atesa la situació actual, hem adoptat una sèrie de mesures que detallarem a continuació, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, per poder cuidar-vos amb la major seguretat. 

Així mateix, i d'acord amb les recomanacions de salut, recordem que l'atenció telemàtica, telefònica o videoconferència ha de predominar pel que estem totalment adaptats, per la qual cosa li demanem que doni preferència a aquesta ruta davant la presencial. 

Si voleu concertar una cita, podeu fer-ho enviant un correu electrònic a virtus@virtusadvocats.com o trucant-nos al 70 70 10. 

 

Protocol  

 Per la seva seguretat, latenció presencial es realitzarà segons les següents mesures sanitàries recomanades:  

Agraïmla seva comprensió i col·laboració amb els mitjans que garanteixen la salut de tots.  

 

Seguim plenament operatius als canals no presencials.  

Per qualsevol dubte estem a vostra disposició.  

 


alerta

Alerta informació i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

Alerta informació i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) ha publicat un comunicat tècnic informant que les entitats operatives del sistema financer andorrà podran fixar lliurement les tarifes o comissions pels serveis prestats als seus clients mantenint el principi de transparència i informació. 

Es fixen dos períodes:

Mesures que han de començar a aplicar a partir del dia 9 d’abril de 2020:

 • Comunicació als clients de forma individual i expressa de les tarifes, comissions i despeses que efectivament se’ls hi està aplicant en els següents casos:
 1. Increment o modificació de la tarifa, comissió o despesa
 2. Primer cop que es cobra una tarifa, comissió o despesa
 3. Adquisició d’un nou servei o producte

 

Mesures que han de començar a aplicar màxim el dia 9 d’abril de 2021: 

 • Comunicació als clients de forma individual i expressa de les tarifes, comissions i despeses que efectivament se’ls i estan aplicant

 

El client disposarà d’un termini mínim de dos (2) mesos, on no serà d’aplicació la tarifa, comissió o despesa, a excepció que es modifiqui a la baixa, cas en que serà d’immediata aplicació.

Pots consultar el comunicat íntegre en el següent enllaç: Comunicat tècnic AFA 

 

L’equip de VIRTUS ADVOCATS et manté informat i estem a la teva plena disposició per tal de resoldre qualsevol dubte o consulta.


alerta

Especial declaració del IRPF 2019

Especial declaració del IRPF 2019

Bon dia,

T’informem que el termini per presentar i subscriure la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal 2019 ha començat aquest mes d’abril fins el 30 de setembre del 2020.

La declaració la pots presentar davant el Departament de Tributs i de Fronteres (DTF) mitjançant tramitació online, o/i tot i que el coronavirus mantingui de moment a gran part de la població tancada a casa seva, segueix estan disponible l’opció de presentar la declaració de forma presencial.

Al despatx hem previst un servei específic per atendre aquesta obligació.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialmente
Manel, Meritxell y Sílvia

Un equip profesional a la teva disposició


alerta

ALERTA COTITZACIÓ CASS DEL MES DE MARÇ

Bon dia,

T’informen que avui el BOPA ha publicat la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària que inclou actuacions de caràcter eminentment econòmic i social per reduir la càrrega financera d’empreses i famílies.

Ets autònom o empresari? Si compleixes les condicions ja pots accedir a les següents ajudes extraordinàries:

 • Suspensió temporal de la cotització de compte propi, si has suspès la teva tasca
 • Reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim, si la teva activitat s’ha vist afectada significativament
 • Finançament per part de Govern de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades(un 15,5%) d’aquells negocis que hagin hagut de cessar la seva activitat

Al despatx hem previst un servei específic per atendre aquestes sol·licituds.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Manel, Meritxell i Sílvia

Un equip professional a la teva disposició

Notícies virtus advocats

El Govern instrumentalitza dos crèdits tous atorgats per les entitats bancàries al teixit econòmic

El Govern instrumentalitza dos crèdits tous atorgats per les entitats bancàries al teixit econòmic amb l’aval i el pagament dels interessos a càrrec del Govern. El primer, de 60 milions d’euros, està destinat a cobrir les despeses de funcionament de les empreses i els autònoms. El segon, de 70 milions d’euros, està destinat a refinançar les quotes creditícies que puguin tenir aquests empresaris i autònoms. S’hi poden acollir les empreses el resultat de les quals s’hagi vist afectat per la situació d’emergència sanitària i que els hagi comportat tensions de tresoreria o dificultats per fer front a les despeses de funcionament i als pagaments habituals al tipus d’interès del 0%.

Per a qualsevol consulta o informació addicional, no dubteu en contactar amb nosaltres, el nostre equip de professionals segueix a la seva plena disposició en els mitjans de contacte habituals, mitjançant la nostra línia de telèfon: +376 70 70 10 o al correu electrònic virtus@virtusadvocats.com

comunicatvid19

Comunicat prevencions contra el COVID-19

Comunicat prevencions contra el COVID-19

comunicatvid19

Davant la situació extraordinària en relació amb la pandèmia del coronavirus hem adoptat una sèrie de mesures per a garantir la salut i el benestar dels nostres clients, col·laboradors, i alhora garantir la prestació dels nostres serveis professionals.

Hem reforçat tots els nostres canals de comunicació no presencials: telèfon, mail o pàgina web, per mantenir la prestació de servei de manera no presencial per a tots aquells clients i col·laboradors que ho necessitin. La digitalització del despatx i els serveis online que prestem des de fa anys han ajudat sens dubte davant les actuals necessitats, a més comptem amb tots els mitjans per prestar els serveis des dels nostres domicilis de la mateixa manera a com ho faríem des de l’oficina.

L’escenari a què ens enfrontem és canviant per naturalesa, i exigirà adoptar en cada moment les mesures necessàries per garantir la seguretat dels nostres professionals i clients, amb la voluntat de poder mantenir la prestació dels nostres serveis professionals amb els estàndards de qualitat que ens exigim. En atenció a les indicacions que estableixin les autoritats sanitàries adaptarem les mesures més eficaces en cada moment.

Durant els propers dies, la nostra oficina estarà tancada a el públic. No obstant això, mantenim la normal activitat i disponibilitat de manera remota, i ens podran contactar pels mateixos mitjans que ho feien fins ara (en els mateixos números de telèfon i correus electrònics).

Igualment, mantenim plenament operatiu el nostre telèfon de contacte principal a la seva disposició. 

Telèfon: 70 70 10

E-mail: virtus@virtusadvocats.com 

Pàgina web: www.virtusadvocats.com 

Els mantindrem informats de les decisions que adoptem en atenció a l’evolució de la situació.

Agraïm un cop més la seva confiança i col·laboració davant aquesta situació excepcional.

L’equip de Virtus Advocats


andorra-flag

Feliç dia de la Constitució

andorra-flag

Des de Virtus Advocats us volem desitjar un feliç Dia de la Constitució!

DIa constitució Andorra
Alerta English

Private business owner’s contribution is fixed a rate of 468.48 euros for a quote of 100%

Private business owner’s contribution is fixed a rate of 468.48 euros for a quote of 100%

Good morning,

We inform you that from January 2020 the contribution to the Caixa Andorrana of the Social Security (CASS) that the private business owner’s contribution will have to assume on the basis of 100% is fixed a rate of 468.48 euros.

We remind you that from September 1, 2019, your own account must be in accordance with the new contribution bases of 25, 50, 75, 100, 125 and 137.5%.

If you have any doubts, do not hesitate to consult us.

Cordially

Meritxell

A professional team at your disposal


Cotització compte propi

Es fixa en 468,48 euros la cotització del compte propi per la base del 100%

Bon dia,

T’informem que a partir del mes de gener del 2020 la cotització a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) que hauran d’assumir els treballadors autònoms per la base del 100% ascendeix a 468,48 euros.

Recordem que des de l’1 de setembre del 2019, el compte propi ha de cotitzar d’acord amb les noves bases de cotització del 25, 50, 75, 100, 125 i 137,5%.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Meritxell

Un equip professional a la teva disposició