Advocats

Estatuts socials vs Pacte de socis

Els estatuts socials son un document jurídic formal on s’agrupen tots els drets i obligacions dels socis, així com les normes que regeixen la societat i que s’incorporen a l’escriptura de constitució. El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades.

Son moltes les incerteses que tenen els socis a l’hora d’establir quines seran les regles del joc que regiran les relacions entre els propis socis i entre aquests i la pròpia societat, així com qui, i de quina manera representarà la societat davant de tercers. Amb aquest article volem resoldre algun dels dubtes més recurrents dels nostres clients referent a què es regula mitjançant els estatuts socials o pacte de socis.

Què son els estatuts socials d’una societat?

Els estatuts socials d’una societat contenen les regles d’organització i funcionament de la societat, això és, la distribució de les funcions, els poders de decisió i les relacions entre la societat i els seus socis, establint els drets i obligacions dels mateixos.

Aquest document s’incorpora a l’escriptura de constitució de la societat i el seu contingut mínim està regulat a l’article 9 de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada que inclou la identificació de la societat (la denominació, domicili, objecte, capital i aportacions), l’estructura de l’òrgan d’administració i la seva duració.

Els estatuts poden contenir tots els pactes i les condicions que els socis considerin convenients, amb el límit que no siguin contraris a la Llei. Si bé, els estatuts s’apliquen amb preferència a la llei, que li és supletòria.

Que un pacte s’inclogui als estatuts significa que queda sotmès a un règim jurídic específic, tant a efectes inter partes com per la seva modificació o oposabilitat a futurs socis. Així, els estatuts es modifiquen seguint un procediment formal, complint els requisits legals i amb les majories establerts a la llei o als propis estatuts. I els acords vinculen tant als socis actuals com als socis futurs.

D’aquesta manera, si els socis adopten un acord que infringeix els estatuts, l’acord serà impugnable.

I el pacte de socis?

El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades. Reben el nom de pactes parasocials i són en tot cas voluntaris.

Els socis poden convenir aquest tipus d’acord en el moment constitutiu de l’empresa, sent el recomanable, o en un moment posterior quan es disposa d’una millor definició del projecte a desenvolupar i dels reptes que presenten.

Aquests pactes, com qualsevol altre contracte, només produeixen efectes entre les parts que els atorguen, que són els socis signants i no la societat, sense perjudici de les reclamacions que procedeixin entre els socis en l’ordre intern per l’incompliment del contracte segons els acords societaris adoptats.

Mitjançant el pacte de socis, aquests pretenen evitar conflictes i determinar la solució als possibles problemes que puguin sorgir entre ells i/o enfront de tercers, ja sigui per assegurar la viabilitat del projecte, o en relació amb els drets i obligacions dels socis.

Eficàcia dels pactes

Per assegurar l’eficàcia de pacte de socis aconsellem recórrer a un doble mecanisme: la seva regulació estatutària com a prestació accessòria, amb previsió que l’incompliment comporta l’exclusió de la societat; així com la subscripció d’un contracte entre els socis per a disposar d’accions fora de l’àmbit societari contra el soci incomplidor.

 

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10