KYC Beneficiari efectiu

KYC Beneficiari efectiu

 • Identificació del client

 • Dades beneficiari efectiu

 • Dades econòmiques

 • Documentació de suport

 • Deixeu anar els fitxers aquí o
  • Declaro que he adquirit els fons que conformen el meu patrimoni o activitat professional de manera totalment lícita.

   Declaro que no estic ni he estat part en cap procediment de comprovació o inspecció tributària. En cas d’estar-ho o haver-ho estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.

   Signatura del beneficiari efectiu   Sr/a.

   A Andorra la Vella, el dia _______ de ________________ de _______.