La ineptitud sobrevinguda de la persona assalariada com a causa d’acomiadament objectiu del treballador

La Llei de relacions laborals permet la realització d’un acomiadament per causes objectives per ineptitud sobrevinguda del treballador un cop ha acabat el període de prova amb la col·locació efectiva del treballador a l’empresa. Aquest tipus d’acomiadaments han suposat tradicionalment un focus de dubtes conceptuals sobre quan es pot considerar que ens trobem davant d’aquesta situació en concret, per aquest motiu l’abast, les característiques pròpies i els requisits per a poder apreciar aquest tipus d’ineptitud, al no estar regulats normativament, han necessitat alimentar-se d’abundant jurisprudència per poder configurar-se.

La ineptitud sobrevinguda del treballador

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha tingut ocasió de matisar el concepte d’ineptitud després del seu tractament en múltiples ocasions i que explicarem en aquest article, si bé aquesta definició no està exempta de dubtes, sobretot als límits de la mateixa, trobant-nos en molts casos davant conceptes subjectius.

La Llei ho defineix com una “inhabilitat o una manca de facultats professionals d’aquesta persona per portar a terme les tasques essencials de la seva feina” i d’acord amb la jurisprudència dels nostres tribunals, el TSJ entén la ineptitud sobrevinguda del treballador com la manca d’aptitud per fer una cosa precisant aquest tribunal les condicions d’aplicació de l’article 85.1 a la sentència 298/15 del 23-12-2015 i que el mateix estableix 3 criteris essencials i cumulatius:

– una causa d’ineptitud en la persona del treballador,

– que aquesta ineptitud hagi sobrevingut durant la relació laboral,

– que aquesta ineptitud afecti la realització de les tasques habituals del treballador, essent aquestes determinades en relació amb la categoria de treball del treballador.

Queden fora d’aquest tipus d’acomiadaments quan ens trobem amb un rendiment de la feina defectuós, és a dir, quan el treballador apte obté un rendiment defectuós que s’associa a una voluntat culpable del treballador o quan ens trobem davant supòsits d’incapacitat laboral derivats de situacions d’invalidesa per malaltia o accident que es tracten de causes de rescissió contractual diferents i no comparables a la causa objectiva de rescissió per ineptitud.

Cas per cas

En la sentència de referència, el TSJ confirma la ineptitud sobrevinguda d’un agent de primera intervenció en túnels que, després de 6 anys i 300 dies de treball a l’empresa, en un control rutinari de seguretat i salut en el treball el metge notifica a l’empresa que el treballador té asma. El tribunal en aplicació d’aquests 3 principis, confirmen que ens trobem en el supòsit d’ineptitud sobrevinguda de l’operari, al tractar-se d’una ineptitud real, que ha sobrevingut durant la relació laboral que afecta a la realització de les seves tasques habituals i que l’impedeix desenvolupar cap altra tasca dins la seva categoria.

Ben diferent és el cas d’una treballadora encarregada de magatzem acomiadada perquè patia un asma bronquial greu i molt làbil que l’impedia realitzar l’obertura de caixes de material. En aquest cas el TSJ considera que de cap manera queda acreditat que la treballadora es trobes en la impossibilitat absoluta de treballar, sinó que obrir caixes, constituïa una mínima part de les tasques habituals i essencials de la mateixa.

Endemés dels 3 criteris ja mencionats s’ha de valorar que la causa d’ineptitud sigui:

– Real i no simulada

– Permanent i definitiva i no merament circumstancial

– Rellevant que mostri una aptitud inferior a la mitja normal pel lloc i la professió

– Afecti a tasques pròpies de les prestacions laborals contractades

Conclusió

Es necessari distingir una ineptitud sobrevinguda d’una altra sèrie de supòsits relacionats i confusibles amb ella, que no sempre donaran lloc a l’apreciació d’aquesta causa de rescissió del contracte. Cada cas s’ha d’analitzar amb detall per tal d’observar l’existència, o no, de la ineptitud sobrevinguda, tenint en compte la dificultat probatòria que comportarà poder provar-ho en un judici. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar amb el nostre equip d’advocats laboralistes.

 

 

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10