El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades.

Els estatuts d’una societat contenen les regles d’organització i funcionament que es reflecteixen en els estatuts, si bé amb el límit del que es disposa en les normes legals amb caràcter imperatiu, si bé els estatuts s’apliquen amb preferència a la llei, que li és supletòria.

El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions que, per les seves característiques no poden incloure’s en els estatuts, o que les parts prefereixen mantenir privades, que reben la denominació de pactes parasociales, que són en tot cas voluntaris.

Els socis poden convenir aquest tipus d’acords en el moment constitutiu de l’empresa, sent el recomanable, o en un moment posterior quan es disposa d’una millor definició del projecte a desenvolupar i dels reptes que presenten.

Aquests pactes, com qualsevol altre contracte, només produeixen efecte entre les parts que els atorguen (article 1257 CC), que són els socis signants i no la societat, sense perjudici de les reclamacions que procedeixin entre els socis en l’ordre intern per l’incompliment del contracte segons els acords societaris adoptats.

Mitjançant el pacte de socis, aquests pretenen evitar conflictes i determinar la solució als possibles problemes que puguin sorgir entre ells i/o enfront de tercers, ja sigui per a assegurar la viabilitat del projecte, o en relació amb els drets i obligacions dels socis.

Els pactes de socis no responen a únic model, sinó que la seva eficàcia radica precisament en la seva adaptació a la realitat específica que té vocació de regular, aportant flexibilitat i certesa a les relacions, si bé cal agrupar-los en tres grans categories:

– Pactes de relació: regulen les relacions dels socis de manera directa, sense intermediació de la societat, habitualment respecte a la participació en el capital social i les seves possibles variacions: drets d’adquisició preferent, drets de venda conjunta, obligacions de no incrementar la participació en el capital per sobre de determinats percentatges, obligacions de cedir o d’adquirir les participacions baix determinades condicions, clàusules de cobertura de les pèrdues per uns socis o de distribució dels dividends.

– Pactes d’atribució: dirigits a procurar determinats avantatges a la societat, amb la correlativa obligació dels socis enfront de la societat, en el sentit de facilitar finançament a la societat o fer treballs en benefici de la societat, així com l’exigibilitat de determinades actuacions com no competir amb la societat o obligació de permanència, que poden ser referides en els estatuts com a prestacions accessòries per a la seva millor protecció.

– Pactes d’organització: pretenen regular l’organització i funcionament de la societat amb més detall o de manera diferent que en els estatuts, generalment en l’àmbit de la presa de decisions, i en aquest sentit els socis que s’obliguen a votar en un determinat sentit, la sindicació de vot, en què s’estableix una actuació concertada per a aconseguir el control de la societat, o s’estableix la forma de la seva organització administració i direcció.

Vegem alguns exemples:

Clàusules de control: regulen els quòrums i procediments per a l’adopció de les decisions.

Dret de veto: concedeix la facultat a un soci, normalment inversor, per a bloquejar o impedir alguna decisió, normalment en relació amb decisions a l’entorn d’ampliacions de capital, endeutament, determinades contractacions i/o acomiadaments, remuneracions de personal (executius), tipus d’òrgan d’administració i la seva composició.

Dret d’arrossegament (drag along): El dret del soci majoritari d’obligar els minoritaris a vendre en cas de rebre una oferta de compra per la totalitat o la majoria de la societat.

Dret d’acompanyament (tag along): el dret dels socis minoritaris a vendre en les mateixes condicions que el soci majoritari en el cas que aquest vengui les seves participacions a un tercer.

Liquidació preferent en cas d’èxit: davant una venda o liquidació del projecte, es determina la prelació entre els socis o terceres persones en el repartiment del preu.

Per a assegurar l’eficàcia de pacte de socis aconsellem recórrer a un doble mecanisme: la seva regulació estatutària com a prestació accessòria, amb previsió que l’incompliment comporta l’exclusió de la societat; així com la subscripció d’un contracte entre els socis per a disposar d’accions fora de l’àmbit societari contra el soci incomplidor.

Consulta’ns sobre qualsevol dubte que et plantegis per a incorporar a la teva societat o projecte un pacte de socis.

 

manel casal
Manel Casal

Advocat

mcasal@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10