INSTAL·LACIONS DE MINERIA o MINING DE CRIPTOACTIUS A ANDORRA

Avui s’aprova el Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric.

Amb aquest s’aprova els requisits d’autorització i registre al nou Registre administratiu d’instal·lacions de mining de criptoactius que s’integra al Registre Energètic Nacional (REN). L’operador del sistema elèctric emetrà un informe sobre cada sol·licitud que es basarà en uns criteris que depenen de la potència d’ús i quedarà prohibida tota connexió a la xarxa de mineria mentre no estigui inscrita al Registre i disposi de l’autorització preceptiva. Queden excloses del Reglament, les instal·lacions particulars, les instal·lacions de menys de 10 ordinadors i les instal·lacions basades en mineria Proof of Stake.

 

  •  Què és i què fa un miner?

La mineria o mining de criptoactius és la realització d’una activitat dins d’una cadena de blocs que té per objecte rebre una recompensa fraccionària en forma d’un criptovalor (token) de nova creació.
Es tracta d’un procés mitjançant el qual les transaccions d’una xarxa són validades i agrupades per després ser afegides a un llibre comptable conegut com a Blockchain. Mitjançant aquesta activitat es poden emetre nous criptoactius i mantenir-ne el seu funcionament. Quan s’afegeixen blocs nous a la cadena s’obté una recompensa.


El miner és el node DLT dedicat a la mineria, és a dir, tothom que posi els seus recursos computacionals a disposició d’alguna xarxa cripto per validar transaccions i/o en l’extracció de noves unitats.

 

  • Quin tipus d’instal·lacions de mineria hi ha?

El Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric, diferencia entre:

  • Instal·lacions particulars: situades en locals o habitatges, quina activitat principal no és la mineria de criptoactius i que es connecten a la xarxa elèctrica a través del comptador de l’activitat principal, d’una potència contractada inferior o igual a 25kW.
  • Instal·lacions de mineria de criptoactius: la resta d’instal·lacions que desenvolupen una activitat de mineria de criptoactius.

 

  • Quina és la regulació de les instal·lacions de mineria a Andorra?

L’activitat de mineria està regulada a Andorra des de l’aprovació, el proppassat 20 de juliol de 2022, de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain.

Aquesta activitat està subjecta a autorització prèvia del Govern, amb informe preceptiu previ de l’operador del sistema elèctric. Les persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar aquesta activitat s’han d’inscriure al “Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius” que habilitarà el supervisor, a fi de presentar la sol·licitud d’autorització.

Avui, 24 d’agost del 2022, s’aprova el Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric. Així, el Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius s’integra al Registre Energètic Nacional (REN).

L’operador del sistema elèctric haurà d’emetre un informe sobre cada sol·licitud que s’haurà de tramitar prop l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic. L’informe es basarà en uns criteris que depenen de la potència d’ús, és a dir, segons les potències siguin:

  • Superiors a 25 kW i inferiors o iguals 250 kW.
  • Superiors a 250 kW i inferiors o iguals a 1.000 kW.
  • Superiors a 1.000 kW.

Es prohibeix la connexió a la xarxa elèctrica d’una instal·lació de mineria de criptoactius mentre no estigui inscrita al Registre administratiu d’instal·lacions i no disposi de l’autorització preceptiva.
Les instal·lacions particulars, les instal·lacions de menys de 10 ordinadors i les instal·lacions basades en mineria Proof of stake queden excloses. No deixa de sorprendre’ns que aquelles instal·lacions de menys de 10 ordinadors amb potència contractades superiors a 25Kw restin excloses de l’àmbit d’aplicació tant de la Llei com del Reglament, així com no s’hagin establerts els terminis per a l’obtenció de l’autorització de la instal·lació de mineria de criptoactius.

 

  • Quines son les sancions?

L’incompliment de qualsevol requisit tècnic, administratiu o de seguretat exigible pot comportar la suspensió o la revocació de l’autorització de l’activitat. Les sancions aplicades són les recollides a la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain: infraccions lleus, greus o molt greus, essent multes de 9.999 fins a 1.000.000.-€.

 

El nostre equip pot ajudar-te per qualsevol dubte que et plantegis en l’aplicació de la Llei i Reglament al teu projecte de mineria, així com, per l’ampliació o modificació de la teva activitat. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar-nos.

 

Cordialment,

Un equip professional a la teva disposició.